Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Activities 1999

Guest Lecture by Hugh J. Silverman

Fredag d. 8/1-1999 kl. 13.15 afholder Professor Hugh J. Silverman fra State University of New York at Stony Brook en gæsteforelæsning i lok. 211, Center for Kulturforskning, Finlandsgade 28, 8200 århus N., over emnet:

The Return of the Postmodern: the Power of Ghosts

Hugh J. Silverman tog sin ph.d.-grad ved Stanford University i 1973 og har siden 1974 været ansat på State University of New York at Stony Brook som professor i filosofi og sammenlignende litteratur. Han har derudover været gæsteprofessor ved adskillige (først og fremmest) europæiske universiteter (og skal senere i januar 1999 afholde et seminarforløb på universitetet i Helsingfors); således har han (som Visiting Professor) holdt forelæsninger på følgende universiteter: i Leeds, Torino, Wien, Nice, Helsinki og Sydney (Australien). Hans forskningsfelt er dels den kontinentale hermeneutik og fænomenologi, dels den dekonstruktive (franske) tradition, jævnfør hans filosofiske hovedværker: After Phenomenology and Structuralism (nyudgivet i 1997) og Textualities: Between Hermeneutics and Deconstruction (1994; sidstnævnte studie er også oversat til tysk i 1997). Herudover står Silverman som udgiver af adskillige bøger inden for samme forskningsområde og har forfattet talrige bogkapitler og artikler om bl.a. Foucault, Derrida og det postmoderne (jf. gæsteforelæsningens titel, som bl.a. er inspireret af Derridas Spectres de Marx [Specters of Marx, fransk 1993, engelsk 1994]); i gæsteforelæsningen vil Hugh Silverman endvidere (i forlængelse af den filosofiske spøgelses-tematik) præsentere - og kommentere - filmklip (på video) fra følgende film: Ivan Reitmans Ghostbusters, David Lynchs Lost Highway og Peter Greenaways The Cook, the Thief, His Wife, and Her Lover, idet han således fokuserer på et spændingsfelt imellem filosofi og fiktion/film.

Efter forelæsningen vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til professor Silverman og diskutere enkelte punkter i hans approach. Torsdag d. 7/1-1999 vil der endvidere, i en mere uformel ramme, blive mulighed for studerende og ph.d.-studerende at mødes med Silverman med henblik på en drøftelse af mere generelle spørgsmål/diskussionspunkter inden for dennes meget vidt spændende kompetenceområder (tid og sted annonceres senere).

Hugh J. Silverman er medlem af hovedbestyrelsen i og har spillet en ledende rolle inden for den tværfagligt baserede, trans-kulturelle International Association for Philosophy and Literature (I.A.P.L.).

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Kulturmøder

Center for Kulturforskning arrangerer i den kommende tid en række seminarer om kulturmøder. Formålet med seminarrækken er at undersøge, hvorledes kulturer afgrænser sig og forbinder sig med hinanden samt hvorledes de forandres af mødet. Kulturmødet undersøges i såvel tid som rum. I den første seminarrække, der finder sted i foråret 1999, belyses kulturmødet ved to epoker og/eller civilisationer, nemlig Antikken og Europa. Forårets seminarrække arrangeres i samarbejde med Netværk for europæisk begrebshistorie og Europastudier.

Antikken i Europa

Igennem de sidste semestres forelæsningsrækker på Europastudier har vi undersøgt forholdet mellem Europa og de andre civilisationer. En har dog været markant fraværende, nemlig den græsk-romerske civilisation, i daglig tale kaldet antikken. Ud fra en traditionel opfattelse af det europæiske er det i det hele taget et spørgsmål, om det giver mening at anskue antikken som en fremmed civilisation.Vi er vant til at opfatte den som begyndelsen eller rødderne til vores egen civilisation. Undervisningsministeriets rapport om Antikformidlingen i Danmark fra 1996 afsluttes således med en opfordring til at etablere et Klassisk Akademi, for at sikre kendskabet til antikken, som til enhver tid har sin aktualitet som udgangspunktet for vor tænkning, vor kunstopfattelse og de politiske former, hvorunder vi lever. De sidste årtiers antikforskning har imidlertid i stadig stigende omfang påpeget, at antikken på en række helt vitale områder adskilte sig afgørende fra den europæiske kultur, som udviklede sig fra middelalderen og frem efter. Dermed kan vi ikke længere nøjes med at påberåbe os antikken som udgangspunkt, men må i højere grad fokusere på, hvordan “arven” fra Hellas og Rom konkret er blevet omfortolket og indarbejdet i konstruktionen af europæisk kultur. I tre seminarer vil vi tage aspekter af dette kulturmøde nærmere i øjesyn. Den første dag vil fokusere på klassicismen og den humanistiske tradition med udspring i den tyske kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmanns (1717-1768) skrifter. Det næste seminar vil belyse spændingsfeltet mellem den antikke kulturarv forstået som en kosmopolitisk fællesnævner for europæisk kultur og dens placering i de nationale dannelsestraditioner. Derudover vil det belyse opfattelsen af antikken i moderne æstetik. Endelig vil det sidste seminar belyse forholdet mellem vores antikopfattelse og vores forestillinger om “de andre”.

Program

Antikken i den æstetiske tradition

fredag den 19/3, CfK, lokale 221, kl. 10-16

10.00-12.00 Jørn Erslev Andersen (århundredsskiftets litteratur, AU):
Winckelmanns “græske” indflydelse

12.00-13.00 Frokost

13.00-16.00 Simon Laursen (Ribe Katedralskole): "Pompeii...Det er kun for englændere” - Winckelmanns antikbegreb

Patrick Kragelund (Kunstakademiets Bibliotek): Abildgaard, Winckelmann & Lessing

Antikken og Nationalstaten

fredag den 16/4, CfK, lokale 221, kl. 10-16

10.00-13.00 Per øhrgaard (Germansk, KU, inviteret): Goethe og den europæiske antik

Claus Møller Jørgensen (Historie, AU): Civilisation og nation i dansk dannelsestænkning i det 19. årh.

13.00-14.00 Frokost

Antikken i Moderne æstetik

14.00-16.00 Vinnie Nørskov (Klassisk Arkæologi, AU): Antikken i det moderne - tilfældet Versace

De gamle, de primitive og de moderne - Antikken og de europæiske forestillinger om det primitive

fredag den 21/5, CfK, lokale 221, 10.00-16.00

10.00-12.30 Giuseppe Torresin (Oldtid og Middelalder, AU): Striden mellem “de gamle” og “de moderne” i 1600 årenes Frankrig

Ole Thomsen (Oldtid og Middelalder, AU): Antikken og den borgerlige komedie i det 17. og 18. århundrede

12.30-13.15 Frokost

13.15-16.00 Ole Høiris (Etnografi, Moesgaard, inviteret): Antikken og Antropologien

Peter Fibiger Bang (Europastudier, AU): “Søg og du skal finde...” - Antikken og rødderne til den europæiske civilisation

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Time. Arthur N. Prior's Logic of Time, and its role in philosophy and information technology

Seminarrækee. Tuesdays 14:00-17:00, Centre for Cultural Research, room 221

Seminar description

The Logic of Time: Arthur N. Prior and the Breakthrough of Temporal Logic

The concept of time can be studied in various ways; in this seminar series, we shall primarily be concerned with the logical study of time, but such that its relations with philosophy, information science and other relevant issues are highlighted.

The logic of time is best known under the term 'temporal logic', which we shall use also (even though it is less telling). Temporal logic, then, is a philosophical and formal discipline concerned with the logical analysis of concepts of time, and their relations to other philosophical issues (e.g. determinism). However, temporal logic is not confined to being a logical approach to the study of time and temporal relations; it is in fact a fundamental conception of logic as such, significantly different from the timeless outlook of classical logic.

In this seminar series, we shall study 1) central issues in the logic of time, 2) the thought of A. N. Prior on logic and time, and 3) the role of the logic of time in information technology.

The seminar is a continuation from fall 1998, but each lecture is individual and does not presuppose previous attendance. Lectures will be given in English, if non Danish-speakers are present. Technical notions from logic will be explained as they are brought into the picture. The level is postgraduate and upwards.

1999:

16.03: Torben Braüner: Theories of Truth for The Logic of Time

30.03: Peter øhrstrøm: Time and Counterfactual Reasoning

13.04. Jack Copeland: Arthur N. Prior on Time and Modality

15.04: Jack Copeland: Temporal Boolean Algebra

18.05: Per Hasle: The Future of the Logic(s) of Time

One associated lecture, to be given at the department for Computer Science: (This lecture is not on time, but on other issues relevant in the philosophy of information and computer science):

12.04: Jack Copeland: Super Turing-Machines

Gæsteprofessor: Jack Copeland

Jack Copeland kommer som gæsteprofessor ved Center for Kulturforskning i perioden 6.-19. april 1999.

Korte oplysninger om Jack Copeland's akademiske virke, herunder hans arbejde med både Turing og Prior, kan findes under:
http://www.phil.canterbury.ac.nz/people/jack_copeland.html#JC

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Mellem marked og tribut - Eurasiske agrarimperier fra neolitikum indtil den tidlige modernitet

Et seminar arrangeret i samarbejde mellem Den Jyske Historiker, Center for Antikstudier og Historisk Institut fredag den 26. februar 1999 på Center for Kultur forskning, lokale 221

Historien rummer adskillige eksempler på store agrart funderede imperier. I vores fælles bevidstheder de forbundet med begreber hentet fra vores forestillinger om "de andre" såsom orientalsk despoti, kunstvanding, paladsøkonomi, tribut og redistribution. I de sidste par årtier er et stadigt større antal forskere imidlertid begyndt at fokusere på elementer i disse imperiers økonomier, der hvert fald ved første øjekast snarere kunne fremstå som eksempler på moderne økonomiske fænomener. Ofte sker dette dog mere gennem en påberåbelse af disse imperiers komplekse kultur end ved velfunderet analyse af det institutionelle netværk, som omgav den økonomiske aktivitet. På dette seminar vil en gruppe forskere fra Aarhus, København og Bergen derfor påny undersøge muligheden for at analysere disse agearrimperier indenfor en anderledeshed gennem fælles diskussion af en række konkrete eksempler på agrarimperier rækkende fra oldtiden indtil etableringen af den europæiske nationsstats verdensdominans i løbet af det 18. århundrede.

Udgangspunktet er en utilfredshed med, hvordan debatten om antikkens økonomi i reaktion på cambridgeprofessoren Moses Finleys The Ancient Economy fra 1973 har udviklet sig til et ufrugtbart slagsmål om dens grad af lighed med det tidlige moderne Europa. I kampens hede er man dermed kommet til at reducere problemet til et spørgsmål om, hvorvidt den græsk-romerske civilisation var primitiv, eller moderne. Ingen af alternativerne er imidlertid særligt attraktive. Når Finley insisterede på fraværet af moderne økonomiske institutioner i den græsk-romerske verden, var hovedformålet ikke at fremsætte en påstand om antikkens primitivitet eller dens mangelfulde udvikling, men at identificere nogle særtræk hvor antikken adskilte sig afgørende fra den tidlige moderne kapitalisme, og således var fundamentalt anderledes. Under den manøvre kom han til at undervurdere handelens betydning, som hans moderniserende kritikere ganske rigtigt har påpeget. Men i stedet for at benytte det som en undskyldning til at fastholde den europæiske klassicismes forestilling om antikkens modernitet, vil det være mere givende at udvikle en analyse, der er i stand til at forstå handelen i komplekse agrarsamfund uden samtidig at gøre krav på den historisk set enestående udvikling i europæisk økonomi i tidlig moderne tid. Denne formåede nemlig ikke som normalt blot at dominere indenfor en bestemt kulturkreds eller civilisation, sådan som fx Romerriget, Mogul-riget og Det Kinesiske Kejserrige havde gjort, men underlagde sig store dele af hele verden i en proces, hvorved mange af de tidligere så stærke agrarimperier såsom Kina og Osmannerriget kom til kort.

Alle disse førkapitalistiske imperier var kendetegnet ved eksistensen af en fornem højkultur, store bydannelser og ganske omfattende handel, men kunne altså ikke i længden konkurrere med den europæiske særudvikling. Derfor frembyder agrarimperierne en mulighed for at udvikle en positiv analyse af handel og andre kommercielle fænomener indenfor en anderledeshed. Man kan måske formulere det sådan, at disse ikke-moderne komplekse samfundsstrukturers institutioner såsom fx deres stratifikation efter status og tributsystemer ikke længere skal forstås som bremser på en kapitalistisk udvikling, men som forudsætningen for udviklingen af en historisk set ganske omfattende og kompleks økonomi, der blot ikke kunne konkurrere med undtagelsen, den europæiske kapitalisme.

Hidtil har der ikke eksisteret nogen stærk tradition for faglig udveksling mellem specialdisciplinerne i analysen af disse imperiedannelser. Det har først og fremmest været teoretikere på det store plan såsom Marx, Weber, Karl Polanyi, Eric Wolf, Ernest Gellner og Jack Goody, der har forsøgt at behandle dem i sammenhæng. Ambitionen er derfor at bringe empirikerne sammen så de gensidigt kan befrugte hinandens analyser. Det er et første skridt mod at udvikle et mindre abstrakt begreb om agrare imperiedannelser. Samtidig er det en god lejlighed til at bringe antikkens historie i spil overfor den øvrige oldtids- og verdenshistorie.

Seminaret skal munde ud i udgivelsen af bidragene som et dobbelt-nummer af tidsskriftet Den Jyske Historiker. Det er således tænkt som et intenst arbejdsseminar, der skal fungere som idéudveksling, inden bidragyderne færdiggør deres artikler. Derfor er der kun afsat maksimalt 20 minutter foredrag, idet det ikke er det færdige bidrag, men netop den tilgrundliggende idé, der skal præsenteres. Vægten er i stedet lagt på diskussionsfasen i håbet om, at den vil kunne virke befrugtende på det endelige resultat. Det siger sig selv, at alle interesserede forskere såvel-som studerende er mere end velkomne til at deltage og berige diskussionen. Men af hensyn til planlægningen er det nødvendigt med en for-håndstilmelding, som kan sendes til:

Peter Bang, Center for Kulturforskning, Finlandsgade 28, 8200 Aarhus N, e-mail: HISPFB@hum.aau.dk.

Program

Romerriget som definerende case-study

10.00-10.05 Peter Bang (Europastudier, AU): Indledning

10.05-10.25 Erik Christiansen (Plistorisk Institut, AU):

Det Romerske Møntvcesen, og provinsen ægypten

10.25-10.45 Jørgen Christian Meier (Historisk Institut, Bergen Universitet):

Den græsk-romerske civilisation og det asiatiske kontinent

10.45-11.30 Diskussion

Paladsøkonomier & Kunstvandingsimperier

11.30-11.50 Mogens Trolle-Larsen (Carsten Niebuhr Instituttet, KU):

Det Assyriske Imperiums økonomiske system

11.50-12.10 Erik Hallager (Center for Kulturforskning, AU):

Den mykenske kultur på Kreta som udgangspunkt for en imperiedannelse baseret på agrare produkter og råstoffer i det østlige Middelhav

12.10-12.55 Diskussion

2.55-13.40 Frokost

13.40-14.00 Peter Christensen (Historisk Institut, KU):

Mesopotamiens ustabile kunstv ånding simperier

14.00-14.20 David VCWburton (Carsten Niebuhr Instituttet, KU):

The Economic system of Pharaonic Egypt

14.20-15.05 Diskussion

De tre store "rivaler" til Europa

15.05-15.25 Søren Clausen (Astasiatisk Institut, AU):

Det Kinesiske Kejserrige 1300-1800 - agrar kompleksitet

15.25-15.45 Søren Mentz (Historisk Institut, KU):

Stormogulernes imperium,

15.45-16.05 Anders Bjørkelo (Historisk Institut, Bergen Universitet):

Det Osmanniske Imperium

16.05-17.15 Diskussion

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002

Seminarrække: Musikkens digtning - digtningens musik

Engang var ethvert digt en sang og enhver sang et digt. Skilsmissen var ikke lykkelig, men lykkeligvis blev den heller aldrig helt fuldbyrdet. Digtet er næppe lyrik, hvis det helt kaster lyren, og musikværket er næppe tonekunst uden at være et tonedigt. Men siden barokken har de to kunstarter orienteret sig i forhold til hinanden på stadig nye måder, stadig revideret synet på hinanden - og derved på sig selv - og ustandseligt søgt at finde sammen.

Forholdet mellem digtning og musik er temaet for en række seminarer i foråret 1999 på Center for Kulturforskning med deltagelse af såvel litteraturforskere som af musikforskere.

Program

tirsdag 2. marts kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Per Aage Brandt: Jazzballader. En semiotisk analyse i udsigelsens perspektiv

I sproglige ytringers udsigelsesstruktur gives en stratifikation og indlejring af fire instanser: A, en overgribende emotionel instans, som sætter ytringens subjekt; B, en heri indlejret performativ instans, som sætter subjektets sproghandling; C, en atter heri indlejret instans, som repræsenterer en situationel/narrativ meddelelse; og D, heri indlejret, en deskriptiv instans, som rummer en opmærksomhedsorientering mod fremmede indholdsstørrelser (tematiske elementer). I musik, som indlejrer eller snarere omlejrer tekst, overtager den musikalske formning A og D, mens teksten, idet den ”synges”, kun udfolder B og C. D er rigtignok et blend af musikalsk frase og tekstuelt tema. Foredraget søger at vise relevansen af denne enkle hypotese i studiet af en række eksempler (incl. Night and Day, How high the Moon).

tirsdag 16. marts kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Leif Ludwig Albertsen og Carl Erik Kühl: ”Kennst du das Land …”

Om Goethes Mignons Gesang fra ”Wilhelm Meister” som digtning og som lied i tonesætninger af hhv. Franz Schubert, Robert Schumann og Hugo Wolf.

tirsdag 04. maj kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Charlotte Rørdam og Ulf Lindberg: Rockens syntese

Rocknummeret er en syntese af tekst, melodi, beat, sound og artist - i indspillet form repræsenteres publikum i studiet af den ultimative lytter produceren. Genre og stil placerer numrene i bestemte diskursive kontekster, der også er meningsbærende. - Vi vil præsentere nogle metodiske tilgange, der forholder sig til rock som denne interdisciplinære syntese, med speciel vægt på Richard Middeltons model til analyse af rockens subjekt-konstruktioner.

mandag 19. april kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Karin Petersen og Jørn Erslev Andersen: Dansk Jazz & Poetry

Foredraget leverer en synæstetisk læsning af Jazz & Poetry i Danmark i form af nedslag i eksempler fra tressernes Jazz og Poesi (bl.a. Klaus Rifbjerg og Jørgen Leth) til halvfemsernes DJ Jazz & Poetry (Peter Laugesen).

mandag 17. maj kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Jørn Erslev Andersen og Carl Erik Kühl: Digtningens ”musik”

Især romantiske og efterromantiske digtere bruger ofte termer hentet fra musikkens verden, når de kommenterer bestemte former for versifikation (tone, rytme, klang, sang mv.), eller når talen er om digtningens ekstrasproglige kvaliteter eller referencer (følelse, stemning, kosmos, transcendens). I begge tilfælde synes musikken at rumme nogle kvaliteter, som poesien gerne vil gøre til sine. Med baggrund i såvel digteriske som musikalske eksempler vil seminaret drøfte denne (mis)alliance mellem de to kunstarter i forsøgene på at begribe såvel formelle som eksistentielle dimensioner i feltet mellem lyd og mening.

mandag 31.05 kl.13.00-15.00 på CfK, lokale 221:

Peter Nielsen og Carl Erik Kühl: Librettist og komponist

Operaen som den umulige syntese af drama og musik. Om problemets principielle sider. Og om det musikdramatiske samarbejde mellem komponisten Richard Strauss og digteren Hugo van Hofmannsthal, der bidrager med en af tidernes fornemste og mest reflekterede behandlinger af problemet.

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Seminar: Symboler/metaforiseringer i kulturforskningen

Projektet "Følelsernes modernisering" afholder sammen med Center for Humanistisk Sundheds- og ældreforskning i København seminar den 8. marts 1999.

Emnet for seminaret er symboler/metaforiseringer i kulturforskningen. Tre af indlæggene har døden som motiv, mens et af indlæggene er formuleret ud fra studier af romantisk kærlighed.

Deltagere: Seminaret henvender sig til deltagerne i de to projektgrupper fra henholdsvis København og århus samt eventuelt enkelte andre.

Maximalt deltagerantal: 14. Tid: Mandag den 8. marts 1999 kl. 10.00-16.30
Sted: Center for Kulturforskning, Finlandsgade 281, 8200 århus N. Mødelokale 232.

Program:

Jens Hougaard (århus): Romantiske toper

Jørgen Bruun Pedersen (København): Dødsmotivet belyst ud fra Picasso og Bacon.

Frokost

Peter Brix Søndergaard (århus): Analyse af dødssymbolikken ud fra maleri fra den victorianske tid.

Johan Fjord Jensen (København/århus): Symboler/metaforiseringer under sekulariseringen.

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Guest Lecture by Professor Ernst Pöppel

Center for Semiotik og CfK har inviteret den tyske hjerneforsker, professor Dr. Phil. et Med. Ernst Pöppel fra Instituttet for Medicinsk Psykologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München som gæsteforelæser.

Professor Pöppel vil være på Centret den 18. og 19. november og begge dage forelæse kl. 13-15 i lok. 221, Finlandsgade 28, om sit speciale:

Tid og Bevidsthed

Ernst Pöppel har indgående undersøgt hjernens integration af perceptive og kognitive komponenter i oplevelsen af nu-og-her-begivenheder, af øjeblikke af nærvær, og fundet, at der er en radikal forskel på oplevelsen af sansedetaljer, enkelte lydprofiler, lysglimt osv., organiseret i højfrekvente, atemporale tilstande med perioder på ca. 30 millisekunder; og på den anden side det oplevede øjeblik af tilstedeværelse (perciperen, erindren, vurderen, villen), som forbereder handling, eller af sensorimotorisk koordination, eller, bemærkelsesværdigt nok, af sprogudøvelse i form af udtrykte eller opfattede sætningsmønstre og tilsvarende udtryksforløb, f. eks. musikalske, som automatisk organiseres i lavfrekvente atemporale tilstande, såkaldte vinduer, med perioder på ca. 3 sekunder. Vi lever altså i en tidslighed formet som en følge af 3 sekunder lange vinduer, snarere end i en uendeligt delelig kontinuert strøm.

Pöppel er både humanistisk skolet og en fremtrædende neurolog, og hans forskning er et spændende eksempel både en forskning, som forbinder det kvalitative og det kvantitative i bevidsthedens fungeren, det fænomenologiske og det neurologiske, med henblik på en bedre forståelse af det kropsligt konstituerede menneskes betydningsverden.

Blandt hans publikationer kan nævnes: "Oscillations as a possible basis for time perception", 1972; "Time perception", 1978; Grenzen des Bewusstseins, 1985; Mindworks: Time and Conscious experience, 1988; "The measurement of music and the cerebral clock: A new theory", 1989; Pöppel et al.: "Temporal and spatial constraints for mental modelling", 1991; "Temporal mechanisms of consciousness", 1993; "Temporal mechanisms in perception", 1994; "Consciousness versus states of being conscious", 1997.

Instituttet for medicinsk psykologi, som han leder, beskriver sit formål således:

"The Institute of Medical Psychology was founded in 1977. As medical psychology has come to play an important part in preclinical education of medical students, it was decided to establish an autonomous scientific institution with emphasis on teaching and research activities in this field.

The research at our institute can be defined as the attempt to understand psychological phenomena through brain function, and thus to try to build a bridge between neurosciences and psychology."

Per Aage Brandt

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Seminar: Musik, lyd og rum. Gestaltninger af reale, virtuelle og imaginære rum i og omkring musikken

Torsdag 2. december - Fredag 3. december. Center for Kulturforskning Lokale 221, Finlandsgade 28.

Arrangeret af CfK og Musik og Medier, der er et tværinstitionelt samarbejde mellem de musikvidenskabelige institutter på AU og AAU.

Program

Torsdag 2. december:

10.15 Catharina Dyrssen: "Reflekterande metaforer: arkitektoniska och musikaliska rum."

12.00 Frokost på centret

13.00 Martin Knakkergaard: Virtually No Reality.

14.30 Petter Dyndahl: Hypertekstualitet og musikk - rom versus tid?

16.00 Charlotte Rørdam Larsen: Det dialogiske rum

fredag den 3. december:

9.15 Tim Warner: 'Beautiful Perversion' Spatial Aberration in the Recording Studio

10.45 Ansa Lønstrup: "Stemmen og øret" sonderinger i vokalitet som realt, virtuelt eller metaforisk rum.

12.00 Frokost på centret

13.00 Morten Breinbjerg: Rum-æstetik: om rumgestaltning i nyere computermusik.

14.30 Jakob Cloos Bojesen: Vacuum - det tomme rum imellem mennesket, musikken og computeren

Der er ingen tilmelding nødvendig, men ønsker man at deltage i frokosten torsdag og/eller fredag skal man tilmelde sig denne på: muscrl@hum.au.dk eller ringe på 89 42 44 41.

Om Seminaret:

Med seminaret MUSIK, LYD OG RUM har vi ønsket at anskue musik som en rumlig kunstart, der skaber rum samtidig med at den udfolder sig i rum. Udviklingen af musikteknologien har stærkt accentueret disse rumlige dimensioner, og seminaret vil sætte fokus på forskellige områder hvor rumlige relationer er i spil og dermed bidrage til udviklingen af vertikale og transversale forståelser af musik. Seminaret er tilrettelagt af Musik og Medier der er et tværinstitutionelt 3-årigt forskningsprojekt finansieret af SHF.

Martin Knakkergaard, Charlotte Rørdam Larsen og Jakob Cloos Bojesen

Oplægsholdere:

CATHARINA DYRSSEN
Tekn. Dr. og forskningsassistent ved Chalmers tekniska Høgskola, Göteborg. Ph.d. afhandlingen Musikens Rum - Metaforer, Ritualer, Institutioner fra 1995 er et kulturanalytisk studie af arkitektur i og omkring musik. Oplægget Reflekterande metaforer: arkitektoniska och musikaliska rum vil tage udgangspunkt i koncerten som en musikalsk hændelse i rummet. Udfra dette diskuteres kompositoriske begreber i musik og arkitektur - hvorledes er disse blevet tolket og omfortolket, hvorledes har de påvirket hinanden og hvordan afspejles dette i de kunstneriske udtryk.

MARTIN KNAKKERGAARD
Lic.phil. og lektor ved Institut for musik og musikterapi, Aalborg Universitet. Licentiatafhandlingen IO - om musikteknologi, musik og teknologi fra 1992 er en belysning af de faktuelle præmisser og den musikalske æstetik, der danner grundlaget for anvendelsen af computerteknologien i musikalske sammenhænge. Tilknyttet forskningsprojektet Musik og Medier 1999-2001, der er støttet af SHF. Forelæsningens udgangspunkt er, at den ny musikteknologi i dag indtager en central plads inden for stort set alle sider af det aktive musikliv. Dette forhold gør sig gældende i forbindelse med såvel reproduktion som produktion og har bl.a. ført til, at musikken orienteres efter på sin vis nye koordinater. Forelæsningen vil primært bestå i en skitsering og diskussion heraf, men vil bl.a. også beskæftige sig med nogle af de problemstillinger og spørgsmål udviklingen giver anledning til i forhold til den musikfaglige praksis, både med hensyn til den videnskabelige som den pædagogiske tradition.

PETTER DYNDAHL
Førstelektor i musik ved Høgskolen i Hedmark. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater som dr.art.-kandidat. I sit foredrag vil han søge at eksemplificere hvordan poststrukturalistisk tekstteori kan konstruere en forståelse af musikteknologisk praksis som præges af hypertekstuelle forestillinger om netværk og (manglende) linearitet, men at disse anskuelser kan stilles i kritisk perspektiv fra musikvidenskabelige teorier om relationer mellem rum og tid.

CHARLOTTE RøRDAM LARSEN
Lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, tilknyttet forskningsprojektet Musik og Medier 1999-2001, der er støttet af SHF. Oplægget har som udgangspunkt at der i populærmusikkens metaforiseres gennem forholdet menneske og rum. Siden 1950erne har producere udformet forskellige rumlige scenarier, og som lyttere opfatter vi disse rum konnotativt: de taler og de har betydning, hvorved rummets indgår i en dialog med individet.

TIMOTHY WARNER
er tilknyttet musikinstituttet ved Salford University med musiktenologi og komposition som speciale. Hans seneste forskning omhandler den britiske producer Trevor Horn. Oplægget tager udgangspunkt i lydoptagelsen anskuet som en selvstændig kunstform, der er løsrevet fra koncerten og opførelsen. Specielt vil oplægget undersøge og belyse manipulationen med rummet som en musikalsk parameter og belyse de æstetiske normer, der kendetegner denne.

ANSA LøNSTRUP
Lektor ved Center for Tværæstetiske Studier, Aarhus Universitet. Har i sin seneste forskning arbejdet med stemmen, bl.a. i artiklen Fra tale og sprog til tone og klang i Erik Exe Christoffersen Hotel Proforma 1998. Foredraget Stemmen og øret - sonderinger i vokalitet som realt, virtuelt eller metaforisk rum vil forsøge at teoretisere over forholdet mellem stemmens rum og ørets rum, dvs. mellem det vokale og lytning som en dobbelthed (jvf. "det dobbelte blik"), der må være grundlæggende for udviklingen af en lytningens æstetik i musikvidenskaben. Der vil blive eksemplificeret med Burning down the House (Tom Jones/The Cardigans).

MORTEN BREINBJERG
Ph.d.studerende ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet med projektet Computermusikkens Paradigme? Amanuensis ved Aarhus Universitets Multimedieuddannelse 1998-1999. Fremfor at beskæftige sig med rum som et abstrakt begreb, hvor rum skal forståes som et forhold mellem lydobjekter i form af afstand: En kanon skaber et tidsrum - et toneinterval et vertikalt rum osv. vil foredraget Rum-æstetik: om rumgestaltning i nyere computermusik illustrere de konkrete rum der opbygges i musik, der fokuserer på lydenes henvisnings-karakter. Sådanne soundscape-compositions "dokumenterer" og arbejder poetisk med optagelser af "virkelige rum" som f.eks. et byrum. Hvordan konstrueres og dekonstrueres dette statiske og dynamiske rum?

JAKOB CLOOS BOJESEN
Ph.d.-studerende ved Institut for musik og musikterapi, Aalborg Universitet med projektet Computeræstetik - Udvikling af computerartefakter ud fra et musikæstetisk perspektiv. Foredraget Vacuum - det tomme rum imellem mennesket, musikken og computeren fremsætter nye (eller et nyt) syn på mulighederne for udviklingen af virtuelle musikalske rum i typiske sequencerprægede programmer. I dette vacuum befinder sig hvad man kunne kalde det musikalske element - eller det musikalske spillerum.

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Guest lectures by Professor Anthony Pagden

Tuesday, 7.12, 14-16: Shadows of an Unquiet Sleep. European Perceptions of Space 1500-1700. Building 323, room 218

Wednesday, 8.12, 15-17: History of Anthropology and the Anthropology of History. Reflections on Methods and Practice of Historical Ethnology. Centre for European Cultural Studies, Nobelparken, Building 463, room 516.

Thuesday, 9.12, 14-16: Between Philosophy and History. The Dilemmas of an Intellectual Historian. Centre for Cultural Research, Finlandsgade 28, room 219.

Anthony Pagden is professor at the Department of History, Johns Hopkins University, USA. He has published widely on the history of political theory and on European encounters with America. His books include The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology (Cambridge U.P. 1986), European Encounters with the New World (Yale University Press 1993) and Lords of All the World - Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500-1800 (Yale University Press 1995).


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002


Updated 5 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.