Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Activities, 2000

Lecture: "Intellectual Relations between China and the West in the 20th Century: Imbalances and Asymmetries"

By the leading China historian Paul Cohen

Friday, May 5, 10 -12

Room 221, CfK, Finlandsgade 28, 1.

A fundamental asymmetry or imbalance defined intellectual relations between China and the West at the beginning of the 20th century and, in important respects, continues to define them at the dawn of the 21st.This asymmetry has to do with the underlying pattern of knowledge flows between the two realms - a pattern nicely captured in the statement someone once made that over time the West has mainly been concerned with learning ABOUT China, while China has mainly been concerned with learning FROM the West. Professor Cohen's talk will explore this pattern and conclude by asking whether - and if so how and to what extent - the situation is likely to change as the 21st century unfolds.

Paul Cohen er Edith Stix Wasserman Professor of Asian Studies and History ved Wellesley College, sideløbende tilknyttet Harvard Universitets John King Fairbank Center for East Asian Research. Hans bøger er blevet oversat til bl.a. kinesisk og japansk; den nyeste er History in Three Keys, som indbragte Cohen the American Historical Association's højt estimerede John King Fairbank-pris.

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Seminar on the Semiotics of Umberto Eco

in collaboration with the Center for Semiotics

Finn Frandsen et al

Mostly Wednesdays in seminar weeks, 10:15 - 12:00 a.m. Auditorium 221.

Since the end of the 1960s the Italian semiotician Umberto Eco (today also well-known as the world-famous author of a series of novels and humoristic essays) has established himself as one of the leading contributors to modern semiotics. This seminar is an introduction to his semiotics. We will discuss the central concepts and models of his theories, follow his sources of inspiration (from Pareyson to Peirce and beyond) and retrace the development of his work and thought over a period of more than thirty years.

The seminar is divided into two parts. In the first part we will examine the development of the semiotics of Umberto Eco from his early writings (The Open Work) to the semiotic treatises published in the 1970s and the1980s (La struttura assente, A Theory of Semiotics and Semiotics and the Philosophy of Language) and from his books on text pragmatics and the semiotics of reception (Lector in fabula and The Limits of Interpretation) to the collection of philosophical essays which Eco published in 1997 with the intriguing title Kant and the Platypus. The key concept in this first part will be the concept of interpretation.

In the second part of the seminar we will concentrate more specifically on a number of aspects within or closely connected with the semiotics of Umberto Eco, in particular his contribution to the ongoing discussion about iconism, his novels (The Name of the Rose, Foucault's Pendulum and The Island of the Day Before), his essays (from Apocalypse Postponed to How to Travel with a Salmon and Other Essays) and the relationship between Umberto Eco and other important schools within modern semiotics.

THE SEMIOTICS OF UMBERTO ECO: SCHEDULE

February 2

Finn Frandsen: "Umberto Eco and the Possibilities of Interpretation-from Italian Aesthetics to the Open Work".

February 16

Finn Frandsen: "Critique of the Pure Semiotics and the Practical Semiotics-a General Theory of Codes and Sign Production and the Debate with French Structuralism".

March 1

Finn Frandsen: "Umberto Eco and the Limits of Interpretation-Text Pragmatics, Semiotics of Reception and the Debate with American Deconstructionism and Pragmatism".

March 28

Finn Frandsen: "Kant and the Platypus-Towards a New Theory of Cognitive Semantics".

March 29

Göran Sonesson: "Eco and the Icon-A Critique".

April 5

Birgit Eriksson: "A Novel Look at Semiotics. About Umberto Eco's The Name of the Rose and Foucault's Pendulum".

April 26

Mads Storgaard Jensen: "Kant and Eco-Philosophy in the Flush".

May 10

Per Aage Brandt: "Eco's Journey from Hermeneutics to Cognition".

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Bourdieu i kulturforskning

Felt- og habitusbegrebet med særlig henblik på krop, idræt og undervisning

Oplæg og efterfølgende diskussion ved Dr. Phil i sociologi og adjunkt ved Aalborg Universitet: Martin D. Munk

Onsdag d. 28. juni kl. 10-12

Center for Kulturforskning, Finlandsgade 28, 8200 Aarhus N

Baggrunden for dette arrangement er overvejelser omkring, hvor vidt Bourdieus praksisteori kan anvendes i forhold til specifikke forskningsfelter som krop, idræt og undervisning.Hvilke problemer er der eksempelvis ved i dansk kulturforskning at bruge Bourdieus habitusbegreb, som er udviklet i Kabylersamfundet og siden overført til det franske moderne klassesamfund?

Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i Bourdieus feltbegreb i forhold til udarbejdelsen af empiriske undersøgelser og metodologiske overvejelser herved?
Martin D. Munk har skrevet disputatsen "Livsbaner gennem et felt", som er en analyse af eliteidrætsudøveres sociale mobilitet og rekonversioner af kapital i det sociale rum. I et interview til Information 5/3 1999 udtaler Martin Munk, at det både er sportens magi (en passion for cykling) og videnskabelige motiver, der har medvirket til at skrive doktorafhandlingen. Han har udviklet en socioanalyse, der refererer til mulighederne ved antropologiske feltstudier og Pierre Bourdieus praksisteori.

NB! Tilmelding er nødvendig - senest d. 15. juni til:

Mette Krogh Christensen, tlf.: 8942 4494 eller

Sine Agergaard, tlf: 8942 4432

Cirka 10 dage før fremsendes en artikel af Martin D. Munk som bedes læst forud for oplægget.

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Hvad er sprog: Sprogvidenskabens bidrag til dagens humaniora

Forelæsningsrække

Center for Kulturforskning vil i de kommende år i et samarbejde med fakultetets fag danne ramme for en række ph.d.-kurser, hvor humanistiske grundlagsformuleringer tages op, ved at de forskellige fagligheder, som humaniora ofte deles op i, præsenterer de indsigter, som bidrager eller som burde bidrage til humaniora generelt. Kurserne henvender sig således bredt til fakultetets ph.d.-studerende og ndervisere.

I samarbejde med Center for Semiotik er der i efteråret 2000 tilrettelagt et kursusforløb, hvor sprogforkningens bidrag til et alment eller tværfagligt humaniora er emnet. Kurset henvender sig således til alle de ph.d.-studerende, der er interesseret i at brede deres faglighed ud, søge kendskab til og lade sig inspirere af det, der i dag foregår inden for den sprogforskning, der flere gange i fortiden har sat dagsordenen for humaniora generelt som f.eks. med sproghistorien og med strukturalismen.

Arr.: Center for Kulturforskning og Center for Semiotik.

Sted: Center for Kulturforskning, Finlandsgade 26.

Tid: 10.15 - 12. Forelæsning

13 - 15 Workshop med ph.d.studerende

15. - xx Fredagsbar

Fredag den 8. september:

Professor Ole Togeby: Tekst og Grammatik.

Fredag den 6. oktober:

Lektor Peter Bakker: Sprogs bidrag til socialhistorisk forskning.

Fredag den 3. november:

Professor Per Aage Brandt: Syntaks og betydning - fra Hjelmslev til kognitiv lingvistik.

Fredag den 1. december:

Professor Lene Fogsgaard & Forskningslektor Svend østergaard: Ordklasserne - en afsøgning af den semantiske motivation for ordklassestrukturernes interne organisering.

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Krop og kompetence

Tværvidenskabeligt forskningsseminar

Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet, 14. -15. september 2000

”Krop og Kompetence” er et tværvidenskabeligt forskningsseminar indenfor feltet kropskultur, kompetence og aldring. Seminaret vil fokusere på spørgsmålet om, hvordan kropslig kompetence udvikler og forandrer sig over tid, og hvad det betyder for den enkeltes og den samfundsmæssige kompetenceopfattelse at kroppen ældes eller mister fysisk formåen. Hvilke strategier er der for den aldrende eller handicappede krop på felter, hvor kroppen og det kropslige udtryk er væsentligt for en faglig praksis?

”Kompetence” er et begreb både for den personlige kundskab i bred forstand og evnen til at omsætte kundskaben i handling. Til forskel fra det beslægtede dannelsesbegreb, bringer kompetencebegrebet kroppen i focus - både som bærer af den erfaringsbaserede del af kundskaben, og som medium til at omsætte kundskaben i handling. Derfor sætter aldring og fysisk nedbrydning den i kroppen rodfæstede handlekompetence på spil, hvis krop og handlemuligheder ikke længere stemmer overens med det, man gerne vil kunne eller har kunnet.

Seminaret henvender sig til ph.d.-studerende, forskere og professionsudøvere, der har kroppen som centralt omdrejningspunkt i deres arbejde og faglige udtryk, f.eks. idrætsforskere, sundhedsforskere, behandlere, undervisere, professionelle udøvere. Det er hensigten med seminaret, at forskere og professionsudøvere udveksler erfaringer og viden på tværs af faggrænser, og herigennem møder teoretiske og praktiske tilgangsvinkler til forståelse af krop og kompetence i deres egen faglige referenceramme.

· Seminaret vil i oplæg (teori) og workshops (praksis) tematisere følgende spørgsmål af betydning for en faglig praksis:

· Hvilke kulturelle for-forståelser præger vores opfattelse af begreberne ”viden”, ”kundskab” og ”krop”?

· Hvilken relation er der mellem vores reflekterede viden og vores erfaringsbaserede, ”tavse” viden?

· I hvilken forstand/i hvilket omfang er vores personlige kompetencer bundet til kroppen?

Seminaret tilrettelægges af:

Mette Krogh Christensen, cand.scient. og ph.d.-stipendiat, Center for Kulturforskning.

Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d.-studerende, Center for Kulturforskning.

Per Fibæk Laursen, lektor og Ph.D. Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.

Maj-Britt Nørgaard, cand.scient. og ph.d.-studerende, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

Niels V. Vogensen, cand.mag. og ph.d.-stipendiat, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet.

Susanne Ravn, adjunkt, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Anders Halling, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Program

Torsdag d. 14.9

10.00 - 10.30 Velkomst og oplæg v. Per Fibæk Laursen

10.30 - 12.00 Kroppen som kompetencebærende kapacitet v. Niels Kayser Nielsen

12.00 - 13.00 Frokost (omklædning)

13.00 - 14.30 Workshops om krop og kompetenceformer v. Riccardo Morrison/Kitt Johnson

14.30 - 15.00 Kaffe / frugt

15.00 - 17.00 Workshops om krop og kompetenceformer v. Ricardo Morrison/Kitt Johnson

17.00 - 18.00 Sandwich time (omklædning)

18.00 - 20.00 Evaluering og diskussion v. Monna Dithmer

20.00 - Middag

Fredag d. 15.9

9.00 - 10.30 Læringskontekstens tavse betingelser - nogle tanker om instruktion og interaktion i forskellige bevægelsesarenaer v. Gunn Engelsrud

10.30 - 10.45 Kaffe/frugt

10.45 - 12.15 Den kropslige kompetence i spil med alderen v. Iben Nagel Rasmussen

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Krop og seksualitet v. Peter Thielst

Seminaret er et samarbejde mellem følgende:

Institut for Idræt, Københavns Universitet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet; Forskerskolen i livslang læring, RU; Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet; Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet; Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet.


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002


Updated 5 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editorr at Centre for Cultural Research.