Topmenu CalendarArchiveLinksFaculty and staffPublicationsResearch projectsSitemapMain page

Centre Activities, Spring Semester 2005

Fantastiske steder

–Iscenesættelse og oplevelse af provinsens steder i Norden

Tværfagligt seminar i Mødesal 2, Studenternes Hus

Torsdag den 28. april 2005 kl. 13.00-17.00

Place marketing, oplevelseskultur, turisme og rejseberetninger som kulturelle fænomen har det til fælles, at der tages udgangspunkt i konkrete steder og destinationer. Provinsens steder og byer sættes i fokus, når lokalpolitikere, rejsearrangører, byplanlæggere og site specifikke kunstnere iscenesætter steder. Vores egne hjemmekendte steder forvandles til fantastiske fortællinger, når vi ser Rejseholdet eller kigger i lokkende turistpjecer. Filosoffen Jean-Francois Lyotard lavede i 1986 en udstilling i Paris med titlen Les Immateriaux, hvori han tematiserede immaterielle informations- og symbolstrømme som det nye postmoderne vilkår. Udviklingen siden da har vist, at karakteristikken af verden vha. termer som globalisering, medialisering og digitalisering kan synes at pege i den retning. Men via de forskellige lokaliseringsstrategier – differentiering, lokalisering og hybridisering – forankres de immaterielle strømme i noget, man kunne kalde lokaliserede praksisformer. Det er sådanne lokaliserede praksisformer og disses dynamiske relationer til globale, medialiserede og digitale processer, vi vil gøre til genstand for særlig analyse i seminaret Fantastiske steder.

I forhold til at begrebsliggøre billedfeltet mellem sted og krop synes termen hyperrealitet og en tentativ nylæsning af dette at være adækvat. I Baudrillards terminologi knyttes hyperrealiteten til det postmoderne samfunds iboende teknologiske evne til at simulere naturprocesser og til at erstatte verden med parallelverdener. Dette spænder fra genteknologiens evne til at implantere apparater i menneskekroppe til kulturindustriens investering i attraktive simulerede landskaber (badelande, forlystelsesparker, computerspil). I disse hyperreelle landskaber spiller elementerne imitation, begærsprojektioner (enten idylliserende eller eksotiserende) og fiktionalisering en rolle. I stedet for at fokusere på inautenticiteten i hyperrealiteten (i en form for længsel efter den »rigtige« materielle verden) vil det være projektets mål at kvalificere begrebet til at kunne sige noget om den lokaliserede praksis, der er billedmedieret. Her drejer det sig ikke om at påpege hyperrealiteten som en fiktiv parallelverden men derimod om at påpege realitetseffekterne af en simuleret eller repræsenteret verden. Når en fiktionsfilm som trilogien Ringenes Herre giver anledning til filmturisme til locations i New Zealand, så viser fiktionen sig at have produktive effekter på menneskers praksis. Den form for turisme kan man med rette kalde hyper-reel. Pointen er her, at modstillingen mellem det virtuelle sted (det repræsenterede rum) og det materielle sted, som man kan bebo med sin fænomenologiske krop, ophæves. Det drejer sig ikke om at vælge det virtuelle frem for det materielle (eller omvendt), det drejer sig om at påpege, hvor-ledes disse felter dynamisk interagerer.

Seminaret har til hensigt at præsentere unge nordiske forskere fra forske-lige faglige sammenhænge og deres teoretiske perspektiver på provinsens steders aktualitet i en global markedskultur.

Program:

13.00 – 13.15 Velkomst ved Nina Billenstein Schriver

13.15 – 13.45 André Jansson (S): Turistens konsumtion af steder; rumlige praktikker i kulturteoretisk og medieteoretiske perspektiv

13.45 – 14.15 Gunn Engelsrud (N): Helseturisme: fænomenologisk perspektiv på forholdet mellem krop, sted og oplevelse i et sundhedsperspektiv

14.15 – 14.45 Troels Degn (DK): Pragmatiske utopier: teoretiske perspektiver på byplan-lægning og mediering af steder

14.45 – 15.15 Pause

15.15 – 15.45 Søren Buhl (DK): Oplevelsesøkonomi: teoretiske perspektiver på place branding, kultur og national politik med udgangspunkt i Øresundsregionen

15.45 – 16.15 Jesper Falkheimer (S): At gestalte en region: mediernes konstruktion af Øresundsregionen

16.15 – 17.00 Diskussion

ordstyrere Rune Nielsen og Anne Marit Waade

Der tages forbehold for ændringer i oplægsholdernes titler.

Seminaret er gratis og åben for alle interesserede.


Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to Archive: Centre Calendars 1996-2002

Go to Archive: Centre Calendars 2003

Go to Archive: Centre Calendars 2004

Go to Archive: Centre Calendars 2005Updated 9 October 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.