Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Activities 1996

Socialanalytik: forelæsningsrække

22.04.96: Karsten Tuft: Der Begriff des Spiels - Hans- Georg Gadamers interpretationsfigur fremlægges og diskuteres. Der profileres i forhold til legeteori samt spørges til pædagogik.

06.05.96: Lars-Henrik Schmidt: Grundlæggelse af kulturens metafysik. En præsentation af en repræsentationsteori med passionshistorien som eksempel.

20.05.96: Lars-Henrik Schmidt: Forsyndelsen. En diskussion af den etiske diskurs og dens suspension samt en introduktion af kategorien 'socialer'.

03.06.96: Lars-Henrik Schmidt: Socialaftalen. Præsentation af det politiskes filosofi og kategorien 'generaliseret solidaritet'.

Alle gange kl. 15.15, CfK, lokale 221

* * *

Hertil kommer Forskergruppens møderække, der dog forudsætter plads og tilmeldning. Henvendelse: Bettina Mogensen Tlf: 89424494

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Moderne æstetisk teori: æstetisk seminar

07.02.96 Arild Linneberg: Kritikkens kunstforståelse. Aktuelle forskydninger

14.02.96 Iben Dalgaard: Værkets udsigelse - med udgangspunkt i egne værker

06.03.96 C.C. Møller: Til døden os forener - Wagners Tristan og Isolde som nutidigt kunstværk

13.03.96 Niels Albertsen: Arkitektur er en gestus - Refleksioner over Wittgensteins æstetik og arkitektur

27.03.96 Rune Gade: Ejakulationsmotiver - Ejakulationsmotivets ikonologi med udgangspunkt i fotografiske værker af Andres Serrano

17.04.96 Simon Frith: Can There Be A Popular Aesthetics? The Value Question in Popular Music - the Case of The Pet Shop Boys

24.04.96 Norman K. Klein: Virtual Reality and Aesthetics - from the Vatican to Vegas, and into Special Effects

08.05.96 Siri Meyer: Kunstens tid - Noen refleksjoner med utgangspunkt i Michael Frieds forfatterskap

Onsdage kl. 1415, lokale 221, Center for Kulturforskning, Finlandsgade 26, århus

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Antikken i Politikken - Brug og misbrug af antikkens politiske begreber og politiske teori i Europa

Seminar i forlængelse af debatdagen på Institut for Oldtid og Middelalder og Klassisk Arkæologi fredag den 22. marts. Kl. 10-17. Mødesal 2 i Konferencecenteret ved Studenternes Hus, Aarhus Universitet.

- Peter Bang (Europastudier): Indledning.

- Gert Sørensen (Romansk Institut, KU): Den tidlige florentinske republikanske tænkning og Aristoteles

- Hans Carl Finsen (Germansk Institut, åU): De tidlige national-kulturer og den antikke retorik

- Jacob Isager (Center for Græsk-Romerske Studier, OU): Resen i Den Store Nordiske Krig på latin

- Uffe østergård (CfK, åU): Forestillingen om Imperier i Europa - Virknings- og Begrebshistorie

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002

Europastudier og begrebshistorisk netværk: forskellige aktiviteter

Begrebshistorikeren Hans-Jürgen Lüsebrink, Universität Saarbrücken, er gæsteprofessor ved Centeret i slutningen af august - begyndelsen af september.

Hans-Jürgen Lüsebrink, født 1952, er professor i romansk kultur og interkulturel kommunikation ved universitetet i Saarbrücken. Han er uddannet i historie og romansk filologi og har skrevet dissertation om kriminalitetsforestillinger i fransk 1700-tals litteratur. Habilitationen Schrift, Buch und Lektüre in der französischsprachigen Literatur Afrikas, der blev indleveret i 1987 ved Bayreuth Universitet, behandler afrikansk, frankofon litteratur ud fra kulturhistoriske sysnvinkler. Lüsebrinks fagområde er i bred forstand kulturhistorien. Med inspiration fra litteraturanalyse, mentalitetshistorie og sprogteori har han udviklet kulturhistorien. Materialet til de kulturhistoriske analyser er dels hentet fra 1700-tallets Frankrig og Tyskland, dels fra den tredie verdens kulturelle produktioner.

Lüsebrink har som historiker især arbejdet med kulturel formidling og begrebsudvikling. Han har i samarbejde med revolutionshistorikeren Rolf Reichardt fortsat Reinhard Kosellecks arbejde med at etablere og metodisk forankre begrebshistorien. Det er blandt andet sket ved at inddrage indsigter fra litteraturteori (receptionsanalyse og tekstpragmatik) og fransk diskurshistorie. Denne metodiske nytænkning af begrebshistorien er ikke mindst blevet udfoldet i det ambitiøse værk Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820 (1985ff.), som han redigerer i samarbejde med Rolf Reichardt. Intentionen er at behandle mere end 150 udvalgte begreber, der spillede en central rolle i udformningen af et moderne politisk og socialt sprog i Frankrig. Indtil videre er udkommet 18 hefter. Forbindelseslinien mellem begrebshistorie og receptionsanalyse har Lüsebrink (igen sammen med Reichardt) udfoldet i en banebrydende analyse af forestillinger om Bastillen i fransk politisk diskurs fra 1789 til i dag, Zur Gescichte eines Kollektivsymbols der französischen Revolution (Frankfurt a/M: Fischer Verlag 1990).

På det seneste har Lüsebrink været optaget af at udfolde metoder til analyse af kulturelle overførsler fra et kulturområde til et andet. Han undersøger blandt andet, hvordan begrebslige konfigurationer overføres fra en tekst til en anden og fra en kontekst til en anden. Sådanne interkulturelle forbindelseslinier har han blandt andet eftersporet i forskellige opfattelser af folk, nation og fædreland. Under sit ophold vil Lüsebrink dels forelæse om den nyeste udvikling inden for begrebshistorien, dels om udvalgte kulturhistoriske problematikker.

Seminar

Tirsdag, den 3. september, kl.13.00-17.00 Finlandsgade 26

Arbejdsseminar i begrebshistorisk netværk om Lüsebrinks udgave af begrebshistorien. Seminaret indledes med en forelæsning af Lüsebrink om begrebshistoriens forhold til henholdsvis historisk tekstpragmatik og diskurshistorie. Tekstpragmatikken fokuserer især på effekt- og receptionssiden af det historiske sprog, mens diskurshistorien med inspiration fra den Foucault'ske diskursopfattelse først og fremmest interesserer sig for de sprogligt-ideologiske begrænsninger, der kommer til udtryk i givne tekster. Lüsebrink vil dels søge at placere begrebshistorien i relation til disse to sprogopfattelser, dels skitsere nye udviklingslinier for begrebshistorien. Resten af seminaret vil være helliget en diskussion af begrebshistoriens teoretiske og metodiske grundlag med udgangspunkt i Lüsebrinks arbejder.

Seminaret er først og fremmest for deltagere i begrebshistorisk netværk. Andre interesserede kan henvende sig til Jan Ifversen, 89424487.

Forelæsninger ved professor Hans-Jürgen Lüsebrink på Center for Kulturforskning

Torsdag, den 5. september, kl. 14.15-16.00 lokale 221: Interkulturelle forbindelser og kulturelle overførsler

Forelæsningen vil indkredse, hvorledes kulturelle påvirkninger lader sig analysere på sprogligt-tekstuelt niveau. Det vises, hvordan især begrebshistorien egner sig til analyse af sådanne påvirkninger. Men også inspirationen fra den moderne kulturhistories arbejde med medier og formidling inddrages. I forelæsningen skelnes mellem decideret transkulturelle fænomener, der befinder sig uden for de traditionelle afgrænsninger, og kulturelle påvirkninger fra et afgrænset område til et andet.

Torsdag, den 12. september, kl.14.15-16.00 lokale 221: Begivenheden i historien - om narrativ historieanalyse

I denne forelæsning vil professor Lüsebrink diskutere, hvorledes historiske fænomener antager karakter af begivenhed. Tesen er, at begivenheder fremkommer i en stadig betydningstilskrivning. Denne tilskrivning kan analyseres i en form for narrativ kæde, hvor de senere led må referere til de tidligere led. Lüsebrink giver eksempler på en sådan narrativ begivenhedshistorie ud fra sit eget arbejde med Bastille-begrebets og Bastille-fortællingens udvikling i Frankrig fra 1789.

Begge forelæsninger holdes på engelsk og finder sted i lokale 221, Center for Kulturforskning, Finlandsgade 26, århus.

Andre forelæsninger med professor Hans-Jürgen Lüsebrink:

Mandag, den 9. september, kl. 14.15-16.00: Nationsbegrebet i Tyskland og Frankrig i det 19. århundrede

I forelæsningen diskuteres det, hvorledes nationsbegrebet kan analyseres i en specifik kulturhistorisk kontekst. Desuden vises det, hvordan de to nationsbegreber, det franske og det tyske må forstås i en interkulturel sammenhæng.

Forelæsningen holdes på engelsk og finder sted på Europastudieuddannelsen, aud. 1, Slavisk Institut, Gustav Wiedsvej 12, århus (bag Forskerparken).

Tirsdag, den 10. september, kl.13.15-15.00: Introduktion til begrebshistorien

I forelæsningen følges begrebshistoriens udvikling fra begyndelsen i 1970'erne omkring Geschichtliche Grundbegriffe til i dag, hvor inspirationen fra både litteraturteori og diskursanalyse er tydelig. Desuden placeres begrebshistorien i et bredere kulturhistorisk felt. Der gives eksempler på begrebshistoriske analyser.

Forelæsningen holdes på engelsk og finder sted på Historisk Institut, aud. 011, bygn. 324

Forskeruddannelsesseminarer i Civilisationsstudier 25.9-9.10 I samarbejde med Afdeling for Etnografi og Socialantropologi

(ved Torben A. Vestergaard) og Historisk Institut (ved Jens Christian Manniche) afholdes tre forskeruddannelsesseminarer om forskellige aspekter af civilisationsbegrebet.

Onsdag 25. september 11.15 - 16.00 lokale 121, Finlandsgade 26

Professor Richard Jenkins (Professor Dept. of Socciological Studies, University of Sheffield): "Themes and Arguments in the Anthropology of Ethnicity"

og

Uffe østergaard (Jean Monnet Professor, Europastudier CfK, AU):"National Identity Studies and the Institutionalisation of Collective Memory"

Onsdag 2. oktober 11.15 - 16.00 lokale 121 Finlandsgade 26

Daniel de Coppet (ERASME, EHESS, Paris): "The Relation between Money and Society in a Melanesian Context compared with the European Social Values System"

og

Jos Platenkamp (Seminar fur Völkerkunde, Westfalische Wilhelms-Universität, Münster): "Identity and ’origin structures‘"

Onsdag 9. oktober 11.15 - 16.00 lokale 121 Finlandsgade 26

Torben A. Vestergaard (lektor, Etnografi, AU): "Identitet som hierarkisk integration eller The identity of a Social Segment in a Complex Society"

og

Lars Kjaerholm (Lektor, Etnografi, AU): "Identity and personhood"

Alle tre seminarer finder sted i lokale 121,

stueetagen under Center for Kulturforskning, Finlandsgade 26

øvrige aktiviteter i det begrebshistoriske netværk

Mandag 11. november afholdes heldagsseminar om Demokrati og diskurs Finlandsgade 26. Med udgangspunkt i Jan Ifversens afhandling, "Om magt, demokrati og diskurs - belyst ud fra den franske revolution" diskuterer et antal respondenter de centrale metodiske og teoretiske temaer i den fremlagte diskursteori.

I begyndelsen af december afholdes den anden Sydafrika diskussionsdag arrangeret af Hjalte Tin med temaet Europæisk etnicitet udenfor Europa - eksemplet Sydafrika med danske og sydafrikanske oplægsholdere.

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002

Moderne æstetisk teori: æstetisk Seminar

11.09.96 Trond Lundemo: Maleriets spor. Interartialitet og historie i Godard's Passion

18.09.96 Victor Burgin: »Venise«. Introduction to and screening of the video Venise (1993)

02.10.96 Niels Lehmann: Forskelle gør en forskel. Performanceæstetik hos Tin Box og Desperate Optimists

23.10.96 Claus Peder Pedersen: Kroppen uden organer. Office of Foreign Architects: Havnekontor i Yokohama

13.11.96 Carsten Thau: Minotaurus på Markuspladsen. Om Venedig og det labyrintiske

20.11.96 Martin Zerlang: London i London. Om Colosseums London-panorama (1829) og det spektakulæres æstetik

27.11.96 Morten Kyndrup:Catch Up eller Ketchup? Tarantino's Pulp Fiction og repræsentationens niveauer

04.12.96 Gerhard Richter: Jesper Christiansen og Kathy Pendergast: Blikkets Ikarosfald. Bykortlægning og tab af overblik hos Anne Ring Petersen

Onsdage kl. 1415, lokale 221,Center for Kulturforskning, Finlandsgade 28, århus

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


Følelsernes modernitet: åben forelæsningsrække

13.09.96 Jan Lindhardt: Følelsernes historie i teologisk/kirkehistorisk perspektiv

20.09.96 Steen Busck: Følelsernes historie i faghistorisk belysning

27.09.96 Mogens Pahuus: Følelsernes historie i filosofihistorisk belysning

01.11.96 Boje Katzenelson: Følelsernes historie i psykologisk perspektiv

08.11.96 Peter Brix Søndergaard: Følelsernes historie i kunsthistorisk perspektiv

15.11.96 Jens Hougaard: Følelsernes historie i litteraturhistorisk perspektiv

22.11.96 Johan Fjord Jensen: Følelsernes historie i dødens perspektiv

Go to...Back to Centre Calenders 1996-2002


South Africa Discussion Day 2: “European Ethnicity outside Europe”

3 December 1996

Centre for Cultural Research, Aarhus University, Denmark

Venue: Studenternes Hus, Mødelokale 1, Aarhus University, Ringgaden

10.00 Prof. Uffe østergård, Centre for Cultural Research, Aarhus University, Denmark: Welcome

10.15 - 11.15 Prof. Simon Bekker, University of Stellenbosch, Dep. of Sociology, South Africa: Are there Europeans in South Africa? The implications of ethnicity for post-apartheid development in South Africa

11.30 - 13.30 Questions, commentary and discussion

12.30 - 13.30 Lunch break

13.30 - 14.30 Senior Lecturer Raphaël Sindaye, University of Bujumbura, Burundi: Ethnicity as a European Invention and Intervention. The implications of ethnicity for survival in The Great Lakes Region

14.45 - 16.00 Questions, commentary and discussion

Presentation

How did the divided peoples of Europe reinvent themselves as “Europeans” outside Europe? How did the tribal ordering of the “Non-Europeans” relate to the theory and practice of ethnicity? The recent history of South Africa and Burundi provides two distinct trajectories of European ethnicity outside Europe. Two distinguished African scholars will present analysis of the problems and possibilities ethnicity gives for the national development in South Africa and the Great Lakes Region.

Simon Bekker, University of Stellenbosch, South Africa, has criticised the anglophile insularity of the social sciences in South Africa. He is currently professor of sociology at Stellenbosch university as well as lecturing at the Africa Institute of Bordeaux University in France. During the “unrest-years” he was director of the Centre for Social and Development Studies at the University of Natal, Durban, and involved in a large project monitoring the violent conflict in Natal. In 1993 he published “Ethnicity in Focus, The South African Case”. He is co-editor with David Carlton of “Racism, Xenophobia and Ethnic Conflicts”, forthcoming.

Raphaël Sindaye, University of Bujumbura, lectures in political philosophy. He holds views of the crisis in Burundi independent of both the Tutsi and Hutu militants and is currently embargoed from re-entering Burundi. Among his recent publications are two newspaper articles “Democracy and Civil War” and “The Looming Genocide of Burundi” (both in Danish) in Information, Copenhagen, and “Burundi: Condition pour l’unité et la paix”, århus 1996.

Information: Hjalte Tin, Centre for Cultural Research, tel. 8942 4446, fax. 8610 8228, e-mail kultht@cfk.hum.aau.dk


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002


Updated 5 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.