Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Æstetik & digitalisering: Tradition eller revolution?

I. Del: Onsdag d. 13. september i bygn. 584, Lokale 124 (Langelandsgade 139); II. Del: Torsdag d. 12. oktober 2000, Kaserne Scenen, Langelandsgade · Arrangører: Søren Pold, Morten Breinbjerg, Lars Kiel Bertelsen, Karin Petersen, Kjetil Sandvik og Susanne Regener

Computeren har i sin egenskab af multimedium for alvor trængt sig på som et relevant forskningsområde for de æstetiske fag. æstetikken opererer i stigende omfang indenfor det digitale, multimediale felt. Samtidig forandrer digitale multimedier selve kunstinstitutionen, dvs. de vilkår, hvorunder kunsten produceres, reproduceres og distribueres.

På den ene side er begrebet multimedium ikke nyt, men lægger sig i forlængelse af en tradition for at sammentænke og modstille kunstarterne i kulturindustrielle medier, hvilket fx. kan føres tilbage til 1800-tallets populære okulare forlystelser og Wagners Gesamtkunstwerk.

På den anden side er det nødvendigt at spørge, om ikke de nye digitale medier ændrer betingelserne for æstetik, æstetikhistorie og æstetikteori. Det er kort sagt problematisk at diskutere, hvad der er æstetisk i de nye medier uden samtidig at overveje, om ikke selve æstetikbegrebet bliver ændret pga. de nye medier.

Introduktionen af digitale multimedier i det æstetikfaglige felt kan således både gribes historisk an og ses som et brud med traditioner. Hvordan kan vi "digitalisere" æstetisk teori på humaniora og samtidig komme med nogle bud på, hvad æstetisk teori og tradition kan bidrage med i forhold til den aktuelle medieudvikling?

Konferencen skal belyse disse spørgsmål med afsæt i den forskning, som allerede finder sted i det lokale akademiske miljø. Konferencen gennemføres i to dele, hvor første del består af en introducerende forelæsning den 13. september ved den finske mediearkæolog Erkki Huhtamo i "æstetisk Seminar", som er en veletableret og -besøgt foredragsrække på de æstetiske fag, og anden del den 12 oktober som en temadag, "D-Day/D-Night på Kasernen", der involverer alle de æstetiske fag samt Multimedieuddannelsen.

Konferencen støttes af:
æstetisk seminar
Forskningsprojektet, Realitet, realisme, det reelle i visuel optik
Fællesæstetisk Forskergruppe


PROGRAM
Onsdag den 13. september 2000. Bygn. 584, Lokale 124 (Langelandsgadev139)
kl. 14:15 -16.00 Erkki Huhtamo: Hand-cranking through Cyberspace? Media Archaeological Perspectives on Digital Art

Torsdag den 12. oktober 2000
»D-Day/D-Night på Kasernen«
09:30-09:45 Introduktion ved Lars Kiel Bertelsen
09:45-10:15 Søren Pold: Litteratur i nettet - www.etoy.com
10:15-10:45 Jakob Wamberg: Byen som hyperbillede: Knowbotic Researchs I0_Dencies (1997f.)
10:45-11:00 Pause
11:00-11:30 Morten Breinbjerg: Lydens æstetik - kroppens musik
11:30-12:00 Torunn Kjølner: Digitalt teater - erfaringer med at skabe rum
12:00-13:30 Frokost
13:30-14:00 Henrik Kaare Nielsen: Den digitaliserede kultur?
14:00-14:30 Kjetil Sandvik: Mod et multimedieæstetisk begrebsapparat
14:30-15:00 Pause
15:00-15:30 Karin Petersen: Art Techno - den digitale anarkist
15.30-16.30 Paneldiskussion
21:00- D-Night - et multimedialt kultursammenstød.
Entre 50 kr. Billetsalg ved indgangen.

OPLÆGSHOLDERE

ERKKI HUHTAMO
Medieforsker, kritiker og kurator. Han har været professor i medievidenskab på Laplands Universitet, Finland fra 1994-1996 og er nu tilknyttet University of California, Los Angeles' institut for design, hvor han skal undervise i mediearkæologi, interfaceudvikling og mediekunst. Huhtamo har udgivet adskillige artikler på ti forskellige sprog, hvoraf nogle af de seneste er ""Time Machines in the Gallery: An Archeological Approach in Media Art" in Immersed in Technology: Art and Visual Environments (MIT Press, 1996), "Art on the CD-ROM Frontier - a Mirage, a Fly in the Eye, or a real Thing" (http://www.urova.fi/~ttk/media/ihmiset/huhtamo/CD-ROM.html), "Seeking Deeper Contact: Interactive Art as Metacommentary" in Convergence (University of Luton & John Libbey, U.K., Autumn 1995) og "From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media" in Electronic Culture (Aperture, 1996).
Erkki Huhtamo har forelæst over hele verden og været kurator for adskillige internationale mediekunst-udstillinger, bl.a. Digital Mediations (Art Center College of Design Gallery, Pasadena, CA, 1995). Huhtamos seneste store udstilling var Alien Intelligence på KIASMA, Helsinki.

LARS KIEL BERTELSEN
Ph.d., adjunkt ved Institut for Kunsthistorie. Arbejder bl.a. med problemstillinger vedr. digitaliseringen af de visuelle medier.

SøREN POLD
Adjunkt ved Institut for Litteraturhistorie og underviser i multimedieæstetik på Multimedieuddannelsen. Søren Polds ph.d. projekt på Litteraturhistorie drejer sig om litteratur og medier (fra 1800-tallets panoramaer til de nye digitale medier).

JAKOB WAMBERG
Lektor ved Institut for Kunsthistorie. Arbejder med evolutionære teorier om billeddannelsen historie, herunder nye digitale strategier.

MORTEN BREINBJERG
Adjunkt ved Musikvidenskabeligt Institut og underviser i multimedieæstetik på Multimedieuddannelsen. Arbejder bl.a. med spørgsmål omkring den digitale teknologis betydning for den kompositoriske proces i ph.d.-projektet "Computermusikkens paradigme?"

TORUNN KJøLNER
Lektor ved Institut for Dramaturgi. Arrangør af "Digital Theatre - an Experimentarium" under forskningsprojektet "The Staging of Virtual Inhabited 3D-spaces".

HENRIK KAARE NIELSEN
Lektor, dr.phil. ved Center for Tværæstetiske Studier. Arbejder med sociale og kulturelle udviklingstendenser i moderniteten.

KJETIL SANDVIK
Ph.d.-stipendiat ved Institut for Dramaturgi. Underviser i multimedieæstetik ved Multimedieuddannelsen.

KARIN PETERSEN
Forskningsadjunkt ved Musikvidenskabeligt Institut. Tilknyttet forskningsprojektet "Realitet, realisme, det reelle i visuel optik". Arbejder med sampling og genreoverskridersler i den aktuelle musik.


Performer

MORTEN REMMER
Dj 360 a.k.a. 1999. Cand. Jur., IT-pædagogisk konsulent ved Danmarks Forvaltningshøjskole.Deltager i Caroline Henderson’s club tour "Metamorphing meets the dj" . 16. September - 7. October som musikalsk programmør og Dj. Spillede som Dj på Roskilde Festival store scene 1998, 1999. Senest udgivelse: 33 Revolutions per
Minute,
April Records, maj 1999.


ABSTRACTS
Erkki Huhtamo
Hand-cranking through Cyberspace? Media Archaeological Perspectives on Digital Art

Artists working with digital media technologies seem to be getting more and more conscious about the past, tracing the origins of issues like interactivity and hypertext way back into the pre-digital era. Interactive artworks created by these artists can often be interpreted as meta-instruments for media-archaeological exploration of culture, creating a parallel with related activities on the field of critical practice and theory. This lecture will discuss and demonstrate the media archaeological tendencies currently surfacing in media art and relate them to broader theoretical and historical concerns.


Søren Pold
Litteratur i nettet - www.etoy.com

Omkring årtusindskiftet foregik der i Santa Monica en retssag med stor betydning for litteraturens vilkår nu og i fremtiden i de elektroniske netværk. Retsagen stod mellem en amerikansk, Internetbaseret legetøjsbutik, Etoys, og den europæiske kunstnergruppe, ETOY. ETOY (kunstnergruppen) arbejder ironisk og satirisk med at skrive med nettets strukturer. På denne måde demonstrerer de med stor præcision de kommercielle og mediemæssige vilkår for at skrive og læse på Internet; vilkårene for nutidens og fremtidens litterære og kunstneriske udfoldelser i det elektroniske rum. Jeg vil kort opsummere retsagen og dens betydning. Desuden vil jeg komme ind på, hvordan ETOYs kritisk-kommercielle og mediebevidste æstetik kan fortolkes og ses i litteraturhistorisk belysning som en litterær praksis i medievirkeligheden.


Jakob Wamberg
Byen som hyperbillede: Knowbotic Researchs I0_Dencies (1997f.)

I kølnergruppens interaktive installation skabes en dynamisk repræsentation af informationssamfundets by, hvor realitet og virtualitet søges sammenbygget. Gennem en historisk perspektivering vil jeg vise, at projektet viderefører væsentlige tendenser i det 20.århundredes avantgarder, ikke mindst situationismen.


Morten Breinbjerg
Lydens æstetik - kroppens musik

I de plastiske kunstarter modgår materialet, i dets egenskab af taktil substans, det digitale. I musikken er det pudsigt nok det digitale der konstituerer lyden som et plastisk formbart materiale. Oplægget vil diskutere hvordan det digitale som en materialisering af lyden, åbner hele det område der normalt er forbundet til den musicerende krop gennem artikulation og intonation for komponistens berøring. Det digitale bevirker således et sammenstød mellem den komponerende og den musicerende krop.


Torunn Kjølner
Digitalt teater - erfaringer med at skabe rum

Oplægget vil være en fremlægning og diskussion af de første konkrete erfaringer vi gjorde med at forsøge at iscenesætte med (og mod) digitale medier, som vi gjorde det i "Bodybuilding - a 3D in two parts" på KaserneScenen i foråret 1999. Erfaringerne ses i lyset af andre og nyere eksperimenter med digital teknik i teatret, som fx Holland House praktiserer det. Et særligt fokus lægges på hvordan teknikken og det materiale, eksperimenterne med dem afføder, kommer til at virke dramaturgisk.


Henrik Kaare Nielsen
Den digitaliserede kultur?

En diskussion af de muligheder og risici, som de digitale mediers fremmarch indebærer i et bredere kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.


Kjetil Sandvik
Mod et multimedieæstetisk begrebsapparat

En af de store udfordringer, vi som æstetikere ved Multimedieuddannelserne (og som æstetikere i mødet med multimedier i det hele tager) møder i vort arbejde, er hvordan vi kan skabe et begrebsapparat og en analytisk metode, der er anvendelig i forhold til at analysere multimedier, dvs. den form for digitale frembringelser, der benytter sig af en kombination af tekst, billeder, lyd, musik og animation. Analyser af multimedier er indtil nu primært blevet bedrevet af dataloger og informations- og medievidere, men det analytiske apparat, der her bruges, er ikke fyldestgørende i forhold til æstetiske analyser af multimedier. Derfor er det en af de fornemste opgave for æstetikere, der arbejder med multiemedier at forsøge at skabe et analytisk begrebsaparat, der på forskellig vis lader de forskellige særæstetiske diskurser forbinde sig i en tværæstetisk diskurs, inden for hvilken vi kan analysere multimedier. Mit oplæg vil forme sig som nogle analytiske nedslag i den amerikanske performance-kunstner Laurie Andersons CD-ROM "Puppet Motel" for at vise hvordan en multimedieæstetisk analyse nødvendigvis må trække på begreber og metoder indenfor de forskellige særæstetiske analysediscipliner.


Karin Petersen
Art Techno - den digitale anarkist

Art techno performeren skaber sine værker oven på eller ind i en fritlagt musikhistorie, hvis autografiske værker via computeren forvandles fra faksimiler til egentligt kompositorisk materiale.Oplægget tjener som introduktion til aftenens performer Morten Remmer.


D-Night - et multimedialt kultursammenstød

D-Night er et musikalsk og rumligt eksperiment, der er blevet til i sammenstødet mellem den københavnske DJ og technokunstner Morten Remmer og den århusianske teatergruppe SceneKompagniet, og som bliver udført af instruktører, scenografer, performere og dramatikere i samarbejde med lys-designere, multimedie-designere, projektions-kunstnere, musikere og koreografer. Et scenisk eksperiment hvor det visuelle og musikalske spiller den væsentligste rolle i det æstetiske udtryk. D-Night er et performance-eksperiment, der integrerer dramatisk tekst, dans, musik, lys og projektioner i en foranderlig scenografi, der både er visuel og auditiv. Som sådan fremstår eksperimentet som en multimedie-performance, og integrerer endvidere de nye digitale medier i sin anvendelse af digital kamera- og projektionsteknologi.

D-Night er en del af et større forestillingsprojekt om det moderne menneskes selviscenesættelser, et projekt, der bliver skabt af SceneKompagniet i samarbejde med forskningsprojektet "The Staging of Inhabited Virtual 3D-Spaces" og som vil munde ud i forestillingen "Today is my birthday", der har premiere på Langelandsgade Kaserne d. 20. oktober.

Instruktion: Kjetil Sandvik, Carl Jørn Johansen
Musik: Morten Remmer, Mikkel Almholt, Thomas Moeslund, Rasmus Conradsen og Ole Grøndahl Jørgensen
Scenografi: Ulrik Sylvest Nielsen
Lys- og multimediedesign: Mads Thygesen og Martin Isaksen
Koreografi: Susan Kozel
Performere: Joanna Magierecka, Ditlev Wolfhagen, Jesper Steen Balsløv, Helle Halsboe, Anette Asp Christensen, Anne Astrup Kværner
Produktion: SceneKompagniet

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.