Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Humaniora på universitetet - og udenfor

Fredag-lørdag 24.-25. september 1999
Ridehuset på Langelandsgades kaserne
Arr.: Marianne Abrahamsen, Steen Busck, Hans Fink og Morten Kyndrup

Som led i et bredt anlagt forsøg på at lave en slags statusopgørelse for universitetshumanioras situation omkring årtusindskiftet er denne konference et forsøg på at tematisere nogle træk ved det meget komplekse forhold mellem på den ene side universiteternes humanistiske forskning, undervisning og formidling og på den anden side hele den kultur, som universiteterne både udforsker og deltager i, og hvori der også indgår mange andre humanistiske forsknings-, undervisnings- og formidlingsinstitutioner.

Hvorledes er den gensidige påvirkning mellem den humanistiske forskning der foregår på universiteterne, og den der foregår på arkiver, biblioteker, museer, andre højere læreanstalter, kunstneruddannelser og rent privat? Hvorledes er den gensidige påvirkning mellem universiteternes principielt forskningsbaserede undervisning i humanistiske emner og undervisningen i tilsvarende emner i folkeskolen, på gymnasiet og ved de mange forskellige videregående uddannelser? Hvorledes er den gensidige påvirkning mellem universiteternes kunstteoretiske fag og de frembringende kunstnere og de mange andre kunstformidlere i samfundet?

Er universitetshumaniora en central vogter af kulturens dybeste værdier, og et centralt sted for udviklingen af nogle af kulturens stærkeste skabende og kritiske kompetencer, eller er det et elitært reservat for forkælede, socialt og pædagogisk uansvarlige specialister i esoteriske og irrelevante emner, som måske ovenikøbet bare er uduelige, fejlansatte 68íere? Eller ingen af delene, eller lidt af begge dele, eller noget helt andet? Kan der siges noget fornuftigt om universiteternes højst forskelligartede humanistiske fags hastigt skiftende rolle i et hastigt skiftende samfundsbillede med et uoverskueligt antal institutionelle aktører og kulturelle fødekæder? Det er det, vi ønsker at afprøve, idet vi netop lægger vægt på at få spørgsmålet belyst i hele dets bredde, frem for på forhånd at samle os om enkelte, mere umiddelbart håndterlige spørgsmål.


Program

Fredag d. 24. september 1999

10:00-13:00 Morten Kyndrup, Steen Busck og Hans Fink: Universiteternes humaniora, historisk set.
13:00-17:00 pm Olav Harsløf, Peter Harder, Per Frimer-Larsen og Jens Erik Kristensen: Dannelse og uddannelse - og universiteterne
Lørdag d. 25. september 1999
09:00-12:30 Morten Stræde, Erik Skyum-Nielsen, Allis Helleland og Niels Lehmann: Samspillet mellem frembringelse, udforskning og formidling af kunst.
13:30-16:30 Marianne Abrahamsen, Mogens Hemmingsen, Bodil Due, Jan Ifversen og Anne Knudsen : Kulturforskningen som del af kulturlivet. Forventninger og ønsker(Plenumdiskussion udfra korte oplæg)

Foredragsholdere

MARIANNE ABRAHAMSEN
Rektor for Marselisborg Gymnasium, århus.

STEEN BUSCK
Cand.mag. og lektor ved Historisk Institut, Aarhus Universitet.

BODIL DUE
Dr.phil. og lektor ved Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, prodekan for Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet.

HANS FINK
Dr.phil. og docent ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

PER FRIMER-LARSEN
Rektor for Aarhus dag- og aftenseminarium, Formand for Lærerseminariernes Rektorforsamling og medlem af Seminarierådet.

PETER HARDER
Dr.phil. og professor i engelsk, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet Eleven i centrum - men for hvad?: om humaniora i gymnasiet og i samfundet(1985).

OLAV HARSLøF
Forfatter og kulturhistoriker, København.

ALLIS HELLELAND
Direktør for Statens Museum for Kunst, København.

MOGENS HEMMINGSEN
Forstander for Gymnastik- og idrætshøjskolen i Viborg, tidl. formand for Foreningen af danske folkehøjskoler.

JAN IFVERSEN
Ph.d. og forskningsadjunkt ved Europastudier, Aarhus Universitet.

ANNE KNUDSEN
Dr.phil. og chefredaktør for Weekendavisen, København.

JENS ERIK KRISTENSEN
Cand.mag. og lektor ved Idéhistorisk Institut, Aarhus Univesitet.

MORTEN KYNDRUP
Dr.phil. og professor ved Center for Tværæstetiske Studier, Aarhus Universitet.

ERIK SKYUM-NIELSEN
er litteraturkritiker ved dagbladet Information og forskningsbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek, København.

NIELS LEHMANN
Ph.d. og lektor ved Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet.

MORTEN STRæDE
Billedhugger og professor ved Det kongelige danske Kunstakademi, København.

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editorat Centre for Cultural Research.