Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Britta Timm Knudsen

Realismens genkomst i 90'ernes litteratur

Mit projekt er en del af det humanistiske forskningsprojekt "Realitet, realisme, det reelle i visuel optik" som blev igangsat for Freja-midler. Projektet blev søsat ved årsskiftet 1998/99 og løber frem til 2002. Projektet, der består af 7 forskere fra København og århus, er tværæstetisk indenfor felterne fotografi, performance, installation, film, tv, litteratur og musik. Vores web-adresse er www.hum.au.dk/nordisk/realisme, et meget levende websted, hvor de nyeste udviklinger i projektet kan følges.

Mit delprojekt bærer titlen: Realismens genkomst i 90´ernes litteratur.

Det er en tese for projektet, at vi her i 90´erne kan iagttage opkomsten af en ny form for realistisk litteratur, der parallelt med den postkoloniale trend sætter rummet som betydningsgenererende kategori i højsædet. Det at kroppe er forankrede i en konkret verden kan ses som en æstetisk/etisk modstand mod globaliseringen og den digitale ophævelse af kropslig forankring. Teksterne iscenesætter kroppenes forankring i en konkret verden som en erfaring, der tages med "over" i sproget ofte som et visuelt-perceptivt lag. Reartikuleringen af et kropsligt erfaringsrum skal ikke forstås som et forsøg på at komme "bagom" eller hinsides sproget, men som et forsøg på at skabe rum i teksterne, hvori det kropslige møde mellem verden og krop foregår. Samtidig anvender teksterne æstetiske strategier, der langt overskrider den kropslige tyngdekraft, idet de ofte ufortrødent foretager digitale spring i tid og rum. En tese for projektet er derfor, at 90´erlitteraturen overskrider modsætningen mellem modernisme og realisme, der ellers har været gældende i dette århundrede, og at denne overskridelse i nogen grad kan tilbageføres til tidligere tiders realisme- og modernismeformer.

Det er en af hensigterne dels at revurdere realismekategorien i lyset af Maurice Merleau-Pontys perceptionsfænomenologi og Gilles Deleuze´s transformationæstetik.

Det er hensigten at bidrage til et nyt realisme-koncept, der dels fortsætter den klassiske realismeforståelse, hvad angår det at vise frem for at fortælle, og hvad angår det at verden fremstilles som en objektivt eksisterende flade - uden symbolsk interpreterbar dybde og ikke ud fra et subjektivt perspektiv. Jeg vil kalde den billedrealismen. Til udarbejdelsen af et nyt realisme-koncept hører bl.a. en re-vurdering af den (fra modernismens side) meget udskældte alvidende fortæller-instans, der i teksterne er den, der fremviser de objektive situationer. Det fænomenologiske perspektiv er nemlig dobbelt: på den ene side er der tale om en kropslig forbundethed med verden, på den anden side en mental evne til at hæve sig op over verden og anskue den i fugleperspektiv. Man kan sige, at dette fugleperspektiv er en mimen af det objektive vilkår. Men hertil hører også et arbejde med tekstfladens karakter af billede: stilleben-genren er her produktiv, de fotografiske realismegenrer er også adækvate til en udlæsning af, hvorledes teksterne skaber rum. Jeg vil her arbejde med udvalgte tekster af Ari Behn, Christina Hesselholt, Helle Helle, Jesper Wung-Sun, Simon Fruelund, Bent Vinn Nielsen.

Dels bryder en sådan ny realisme-konception med den klassiske, fordi der i disse tekster ofte opereres med flere genrer samtidigt (et fantastisk element introduceres ufortrødent), uformidlede spring i tid og rum forekommer, ligesom der opereres på forskellige niveauer samtidig med at teksten som dybde dekonstrueres. Man kan kalde denne anden form for realisme for en grotesk realisme. Her er de empiriske eksempler: Marie Darieussecq: Truismes og Magnus Mills: The Restraint of Beasts.


Updated 30 August 2002 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.