Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Kjeld Bjørnager

Anton Tjekov på scenen

Mit projekt er delt op i tre dele:

1. russiske Tjekhov-opsætninger
2. danske Tjekhov-opsætninger
3. tekst - teater - oversættelse

Ad 1.
En række markante opsætninger af Anton Tjekhovs skuespil i Rusland vil blive analyseret ud fra problemstillingen: tekstlig semantik vs. scenisk semantik.

Ved hjælp af eksisterende dokumentation for disse opsætninger i form af iscenesættelsesbøger, stenografiske rapporter af prøveforløb, båndoptagelser eller videoer, samt medvirkendes erindringer samt teater-historiske redegørelser vil jeg undersøge de sceniske realisationer af Tjekhovs skuespil med henblik på at vise det spekter af betydnings-muligheder, som rummes i den sceniske virkelighed i forhold til den tekst-semantiske.

Foreløbig peger meget på, at denne del af undersøgelsen kan koncentreres om opsætninger af et enkelt af Tjekhovs skuespil, nemlig "Tre Søstre." Det vil dreje sig om opsætninger af iscenesætterne Konstantin Stanislavskij, A. Nemirovitj-Dantjenko, Georgij Tovstonogov, Jurij Ljubimov og Oleg Jefremov.

Ad 2.
Anton Tjekhovs placering i dansk teaterbevidsthed blev præget af et gæstespil af en afdeling af Moskvas Kunstnerteater i begyndelsen af tyverne. Det skabte stor opmærksomhed, men der kom til at gå en del år, før danske teatre begyndte at sætte Tjekhovs skuespil op. Først under og efter 2. verdenskrig blev Tjekhov en fast del af teatrenes repertoire. Det skyldes ikke mindst en indsats af Meir Feigenberg og Sam Besekow. I slutningen af det 20. århundrede har Tjekhov fået en placering på danske teatre, som ligner den, der kendes fra andre lande, hvor Tjekhov har fået "a place next to Shakespeare." (Patrick Miles: Chekhov on the British Stage. Cambridge 1993) . Denne del af mit projekt vil give en historisk rede-gørelse for Tjekhov på dansk scene (inkl. Radio og TV) i det 20. århund-rede ud fra den samme synsvinkel som i projektets del 1, men med tilføjelse af elementet: teateroversættelsen.

Ad 3.
Skuespiloversættelse må teoretisk opfattes i lyset af tekstsemantik og scenisk betydning-dannelse. Disse genrespecifikke forhold må indgå i en symbiose med generel oversættelsesteori i et forsøg på at opstille en særlig teori for dramaoversættelse. Forsøget vil blive gjort i projektets 3. del.

Projektets tidsramme er sat til 1 år til 31. januar 2001.


Updated May 22, 2000 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.