Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

"Det' flows, det' beats, det' blær"

– Nordiske forskere nede med hiphop

Symposium, lørdag den 9. april 2005, 11.00-19.00,
Kasernescenen, Store sal
Langelandsgade 139, 8000 Århus

Klik her for praktiske oplysninger om deltagelse i symposiet

Klik her for programmet

(pdf-filer. Kræver Acrobat Reader)

Blandt de populærkulturelle fænomener, som i disse år indtager en stadig mere central position også i dansk og nordisk sammenhæng, er hiphop det måske mest prægnante. Som ’glokal’ (sub)kultur præger genren unges identitetsdannelse fra New York til Nørrebro, som musik og mode har hiphop indtaget musikbranchen og livsstilsindustrien, og æstetisk har hip-hop betydet et opgør med normer og musikalske praksiser, der ellers har præget populærmusikken siden rockens etablering som dominerende genre i 1960’erne.

Denne kolossale betydning står i skærende kontrast til den forholdsvis be-skedne akademiske bevågenhed på området. Det er på den baggrund at der nu i et samarbejde mellem Afd. for Musikvidenskab og Akademiet for æstetikfaglig forskeruddannelse arrangeres en symposiedag om Nordisk hiphopforskning.

Formålet med symposiet er at samle de forholdsvis få nordiske forskere, som p.t. arbejder med hiphop som musikkultur i Norden til præsentation af deres forskningsprojekter og gensidig udveksling.

Forskningspræsentationerne vil dække så forskellige områder som:

• nordisk hiphop i globalt og lokalt perspektiv – hiphopkulturen har med sit udspring i specifikke afro-amerikanske miljøer i USA for længst rodfæstet sig i diverse nationale kontekster ikke mindst i Norden, hvor den spiller en væsentlig rolle i lokale ’subkulturelle’ aktiviteter, ikke mindst blandt såkaldte ny-danskere af anden og tredje generation. Kulturens fremvækst afføder her tematikker og problemstillinger vedrørende forhandlingen af (etnisk) identitet i det stadig mere komplekse krydsfelt mellem ’lokalisering’, ’globalisering’ og ’glokalisering’.

• Hiphoppens forandring af læreprocesser i ungdomskulturen – hip-hopkulturen kendestegnes ved en række organiseringsformer og musikalske praksis, som afviger fra fx rockkulturen. I stedet for (rock)bandet sættes ofte et løsere kollektiv, lokalt forankret i kvarteret (’the hood’) som ramme om kollektive udgivelser og individuelle udspil.

• Hiphoppens æstetiske forandringer – hiphop har på en række punk-ter vendt op og ned på de æstetiske normer og musikalske praksis, som har præget populærmusikken siden rockens etablering som dominerende genre midt i 1960’erne, og hiphop er med sin sampling, scratch- og breakbeat-æstetik i en vis forstand den ’ultimative’ post-moderne genre – med en stædig vilje til kreativ udnyttelse af tidens teknologi (fra pladespilleren over analoge og digitale samplere og keyboards til harddisk-recording) og en ophøjelse af mediets ’støj’ frem for indholdet, med en stadig dekonstruktion og repositionering af kendt musik og en dyrkelse af roller og en stadig posering, hvor udsagnets karakter sløres i et kreativt spil af ironi, attitude, ’showoff’, social og politisk realisme etc.

• Hiphop som generisk konstruktion – hvad er hiphop overhovedet for en genre – et krydsfelt mellem subkultur og massekultur, musikkultur og livsstil – og hvordan konstitueres genren, gennem hvilke institutioner og med hvilke mål og midler.

Her er altså ikke tale om nogen snævert defineret forskningsudveksling men om et forsøg på at få kridtet banen op, og få givet hiphop den plads i forskningen, som genren (som musik og kultur) indtager i verden omkring os.

Klik her for yderligere oplysninger om deltagelse i symposiet

Klik her for programmet

(pdf-filer. Kræver Acrobat Reader)


Updated 28 February 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.