Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page


Center for Kulturforsknings nye status

Center for Kulturforskning har fra 1. juli 2003 ændret status og til dels også funktion på fakultetet. Hovedopgaverne vil i fremtiden især være at:

 • samle eksisterende tværfaglige forskningsprojekter og initiere nye
 • være arbejdssted for forskere til færdiggørelse eller forberedelse af projekter
 • være samlingspunkt for grupper der arbejder med nye uddannelser
 • være centrum for fakultetets elektroniske forskningsformidling
 • være redaktion for arbejdspapirer og for forskningsnyt fra fakultetet
 • være samlingssted for gæsteprofessorer og gæstelærere
 • arrangere seminarer og konferencer sammen med institutterne

Nogle af disse opgaver vil vi først kunne opfylde, når vi i 2004 flytter til Nobelparken, men de opgaver, vi allerede nu kan udføre, vil blive igangsat i løbet af efteråret. I første omgang gælder det tre ting:

1. CfK som konference og seminar administrator.

Hvis instituttet henvender sig meget tidligt i planlægningsfasen af en konference eller et seminar og ønsker CfK som medarrangør af arrangementet, kan vi tilbyde følgende:

 • Oprette FIK-konti på CfK’s brugernummer
 • Skrive penge hjem fra bevillingsgivere
 • Administrere og afregne FIK-konti
 • Booke konference lokale
 • Bestille forplejning; kaffe, frokost, middag etc.
 • Bestille AV-udstyr
 • Modtage og registrere tilmeldinger
 • Udsende materiale pr. e-mail eller post
 • Oprette deltagerliste
 • Bestille rejser og hotel til key note speakers
 • Lave konference mapper til alle deltagere
 • Konferencen kan annonceres i CfK Nyt som har 1100 abonnementer
 • Hjemmeside for konferencen kan oprettes og vedligeholdes fra CfK's hjemmeside
 • Engelsk som konference sprog er muligt
 • Praktisk bistand under konferencen sammen med studentermedhjælper (sidstnævnte skal dog aflønnes af konferencens budget)

2. Tilbud til alle VIP om at udgive arbejdspapirer i CfKs arbejdspapirserie.

CfKs arbejdspapirer trykkes i 250 eksemplarer og kan, hvis forfatteren ønsker det, lægges på CfKs hjemmeside. Arbejdspapirerne må normalt maksimalt fylde det, der svarer til 60 sider i Times New Roman 14 punkt. Manuskripter til arbejdspapirer skal sendes via institutlederen eller en af institutlederen udpeget person, der på instituttets vegne kan sige god for arbejdspapiret.

3. Tilbud til alle institutter og centre om formidling af informationer i CfK Nyt.

CfK Nyt udkommer som nævnt i 1100 eksemplarer og har ca. 1000 faste abonnenter, heraf naturligvis mange uden for Aarhus Universitet. CfK Nyt skal i fremtiden informere om aktiviteterne på hele fakultetet, og det vil første gang ske i septembernummeret, som udkommer midt i september. Vi skal derfor bede om følgende informationer:

 • Kalenderen:

Foredrag, forelæsninger, seminarer, konferencer, forsvar m.m. Ingen beskrivelse, kun kort opsummering af: dato, titel, sted, tid, fri adgang/tilmeldingskrav el. lign., evt. henvisning til website

 • Arrangementer:

Længere og mere uddybende beskrivelse af arrangementer fra kalenderen indeholdende alle praktiske oplysninger

 • Publikationer - siden sidst:

Reference til trykte faglige, fagformidlende og populære publikationer fra det seneste kvartal med: forfatter, titel, type, udgivelsessted og dato og evt. henvisning til website

 • Præsentation af nye udgivelser:

En kort beskrivelse/summary af den trykte publikation

CfK Nyt vil også gerne modtage kortere essays eller artikler, som kan have en bredere interesse - se i øvrigt tidligere numre af CfK Nyt for inspiration.

CfK Nyt udkommer 4 gange årligt, og afleveringsfrister for indlæg vil i fremtiden være:

31. januar (til februar nummer)

30. april (til maj nummer)

31. august (til september nummer)

30. november (til december nummer)

For fremtiden vil der en uges tid før fristen blive sendt en reminder til alle institutsekretærer, som så bedes formidle den videre til alle medarbejdere.

Bidrag skal afleveres elektronisk som Word dokument til sekretær Ulla Rasmussen kultur@hum.au.dk

Hvis en ny medarbejder/institut/center/enhed ønsker at komme på abonnementslisten kan man tilmelde sig på kultur@hum.au.dk ellers vil der automatisk kun blive sendt 5 eksemplarer til hvert storinstitut.

Husk fristen til næste nummer er den 30. november 2003.

Go to topUpdated 3 October 2003 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.