Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

David Gress

Projekt 1: ”The People Who Stopped History”: Nordisk politisk kultur 1000-2000

De nordiske nationalstater Danmark, Norge og Sverige med deres samfundsformer og politiske kultur er resultaterne af århundreders udvikling og i nyere tid af bevidste politisk handlinger. Disse handlinger har på grundlag dels af almene forestillinger om retfærdighed, lighed og demokrati, der hidrører fra den europæiske liberalisme og socialisme, og dels af forestillinger om særligt nordiske værdier og traditioner skabt, hvad man kalder de nordiske velfærdssamfund.

Titlen hentyder til den generation af nordiske politikere og meningsdannere, der omkring midten af det 20. århundrede med hovedvægt i Sverige mente, at velfærdssamfundet nærmede sig sin færdige skikkelse, og at det udgjorde en stabil, retfærdig og for alle tilfredsstillende samfundsform. ”Historien” ville derved være slut, fordi radikale forandringer ikke længere burde eller ville finde sted.

Projektet er en bog på engelsk om de nordiske samfunds oprindelse og udvikling. Den er i sin form en historisk fremstilling af den politiske, sociale og religiøse udvikling i de nordiske lande fra vikingetiden til i dag og gennemgår personer, begivenheder og konflikter, der såvel i øjeblikket som i senere erindring danner de nordiske nationale, sociale, religiøse, sproglige og andre identiteter. Hovedaksen i fremstillingen er velfærdssamfundenes idehistorie og praksis. Idehistorien begynder med de nationale identiteters urformer i middelalderen. Praksis begynder med den politiske aritmetik i det 18. århundrede, da svenske administratorer udviklede de første teknikker til at måle ikke bare befolkningens antal, men dens kvalitet, og da tænkere overalt i Norden spurgte om årsagerne til økonomisk vækst og politisk udvikling.

Bogen ventes færdig i sommeren 2004.

Projekt 2: Fascisme, krig og efterkrigstid i historieskrivning og politisk kultur i Italien

Var fascismen, der herskede i Italien fra 1925-1943, en uheldig afvigelse eller et forklarligt led i Italiens politiske og sociale historie? Var det, der fulgte på fascismens fald i 1943, et nationalt oprør mod den tyske besættelsesmagt og dens lokale håndlangere, eller var det en italiensk borgerkrig? Er ”antifascisme” et gyldigt samlebegreb for regimets modstandere, der omfattede såvel kommunister som liberale, radikale og kristelige demokrater? Hvorfor har en liberal samfunds- og kulturkritik haft så svære kår i det moderne Italien? Hvorfor og hvordan blev den italienske nationalstats historie genstand for ideologisk polemik i tiden efter 1968? Hvem var ”revisionisterne” og hvad var de ude på?

Disse er nogle af de spørgsmål, som projektet vil undersøge, selvom endegyldige svar, der tilfredsstiller alle parter, næppe kan opnås. Men ingen bestrider, at kampen om at definere, hvad der skete i Italien efter nationalstatens dannelse i 1861 og ganske særligt under Benito Mussolinis diktatur 1925-1943 og siden har været lidenskabelig siden Mussolinis biograf Renzo De Felice udsendte 1. bind af sit værk i 1965, og Domenico Settembrini i 1978 foreslog, at fascismen bedst forstås som en variant af socialisme, altså et af de mange forsøg på med statens magt at styre samfundet væk fra det borgerlige demokrati og den liberale orden.

Undersøgelsen bliver i virkeligheden en italiensk samfunds- og politisk historie, idet den også inddrager personer som Silvio Berlusconi, der fra 1976 fi-nansierede forfatteren og journalisten Indro Montanellis ”revisionistiske” avis Il Giornale Nuovo, der opstod i 1974 som svar på, at progressive og kommunistiske journalisters havde overtaget den italienske presses flagskib Corriere della Sera. De Felice, Settembrini, Montanelli, Berlusconi, diplomaten Sergio Romano, de nyliberale omkring tidsskriftet Liberal og de torinesiske radikalliberale intellektuelle omkring Norberto Bobbio er nogle af personerne i det italienske panorama, der vil blive skildret i et eller to essays og en bog, der skrives i løbet af 2003-2004


Updated 29 September 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.