Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Jeanett Bjønness

Ph.d.-studerende med projektet

Prostitution, køn og identitet

Projektet Prostitution, køn og identitet tilsigter en analyse af prostitueredes identitetskonstruktion. Kernen i projektet er et etnografisk feltstudie af kvindelige prostitueredes praksisformer, erfaringer og strategier, og rammen er en analyse af de diskursive rum der er betydningsfulde for muligheder og begrænsninger i dette felt. Projektets overordnede teoretiske formål er at belyse forholdet mellem normal og afvigende kønskonstruktion og identitetsdannelse.

Prostitution blev i 1999 legaliseret i Danmark, hvad den i praksis har været længe. Alligevel forbliver den prostituerede en kontroversiel identitet, der med stor symbolsk slagkraft konstrueres i spændingsfeltet mellem skøge og madonna. Ved at følge de prostituerede og deres livshistorie og relatere deres fortælling til beskrivelsen af prostitutionsfeltet i lov og presse, vil projektet belyse forbindelsen mellem praksisformer og samfundsmæssig kategorisering, og dermed sætte fokus på de konventioner den prostituerede udfordrer.

Metodisk vil jeg benytte mig af etnografisk feltarbejde, livshistorieinterviews, og en diskursanalytisk tilgang, der tager udgangspunkt i Folketingstidende og pressens behandling af ændringer i prostitutionslovgivningen.

Feltmaterialet fra min undersøgelse om normale pars hverdagsliv (Bjønness 1998), vil yderligere perspektivere den prostitueredes livsverden, og ved at analysere disse praksisfelter i lyset af overordnede teorier omkring moderne vestlig identitetsdannelse (Bourdieu 1996,1999, Butler 1990, Giddens 1991,1994, Featherstone 1991, Foucault 1991), vil projektet være en multi-sited etnografi som beskrevet hos Marcus (1998).

Projektet ligger i forlængelse af min forskning omkring skandinavisk kvindeidentitet, parforhold og kærlighed (Bjønness 1997,1998), og adskiller sig fra den øvrige danske prostitutionsforskning ved at fokusere på kvalitative og relationelle aspekter ved prostitueredes liv.

Den prostituerede har været opfattet som hellig, umoralsk, heks, kriminel, samfundshjælper og sundhedsproblem. Den funktionalistiske prostitutionsforståelse omtaler prostitution som verdens ældste erhverv - et naturligt og kontekstuafhængigt fænomen, der fungerer som ventil for overskud af maskulint begær. Denne prostitutionsforståelse skinner igennem i den danske forskning, hvor prostitution ofte betragtes som socialt problem på linje med narkotikamisbrug. Den prostituerede opfattes i den danske socialpolitik som offer for social ulighed, men behandles som individuel afviger, der trænger rehabilitering. Jeg mener denne skævhed har opstået, fordi man ikke har viden om hvordan de prostituerede lever, og selv oplever som deres problem.

Ved at undersøge forbindelsen mellem identitetsdannelsen i denne marginaliserede del af befolkningen, og idéer om moderne identitet som normalt ikke anvendes i analysen af marginaliserede grupper, vil projektet forhåbentlig generere væsentlig empirisk viden om prostitueredes livsverden, og samtidigt være et brugbart teoretisk bidrag til at forstå forholdet mellem forskellige offentlige diskurser og praksis.

Det er behov for en forskning der undersøger velfærdsstatens udvikling, gennem at belyse forholdet mellem lovgivningen og livsformer som de udfolder sig hos systemets brugere. Prostitutionsområdet peger på modsætninger og kontroverser i forholdet mellem regulering, markedskræfter og selvforvaltning.

Jeg har flere successkriterier for projektet. Et af dem er, at det skal munde ud i forskellige typer af publikationer, hvor i alle fald nogle af dem skal være forståelige, genkendelige og relevante for mine informanter. Udfordringen er således, samtidigt at analysere prostitueredes livsverden med afsæt i teoretiske modeller, og dels at formulere analysen på en måde, der kan forstås relativt uafhængig af den aktuelle teoretiske baggrund.

Ultimativt vil det sige, at når jeg om 3 år står og skal forsvare min afhandling, har jeg en type integreret viden om området, som gør at mine informater i den ene siden af salen, og mit bedømmelsesudvalg i den anden, alle kan forstå hvad jeg siger, og følge min beretning om den vej der førte til de aktuelle konklusioner.


Updated Febraury 26 2001 by jpt. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.