Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Katrine Bering Liisberg
Evaluering af børnekulturområdet i århus Kommune
Børnekulturområdet i århus Kommune fik et ekstra skub i 2000. Her blev det vedtaget dels at etablere to teaterskoler og dels at forankre et allerede eksisterende undervisningstilbud til børn nemlig billedskolerne i århus.

Derudover ansattes to børnekulturkoordinatorer, som fik til opgave via et netværks-samarbejde med skoler, foreninger, fritidstilbud med flere at udvikle kulturelle tiltag for børn. Koordinatorerne råder over nogle puljer, som de kan støtte ovennævnte projekter med samt egne projektidéer. Koordinatorerne fungerer også som rådgivere i forhold til at gøre forskellige projekter mere helstøbte - højne kvaliteten - f.eks. ved inddragelse af professionelle kunstnere. Projekterfaringer, vejviser over kunstnere og samarbejdspartnere med mere skal løbende samles i en vidensbase, der vil blive tilgængelig for alle, som vil lave kultur for, af og med børn.

Disse tiltag på børnekulturområdet skal nu evalueres. Det skal vurderes om de harmonerer med århus Kommunes kulturpolitiske målsætninger på børneområde og det skal diskuteres, hvilke udviklingspotentialer der er at finde i tilbuddene.

Fritids- og Kulturforvaltningen i århus Kommune har ansat mig som evalua-tor. Evalueringsprojektet løber fra 15.maj 2002 - 1. Juni 2003.

Samarbejdspartnere:

Udover evalueringerne af førnævnte har jeg også til opgave at evaluere Gellerupscenen, som har rang af professionel teaterpædagogisk institution. Teatret falder på denne måde udenfor de øvrige kulturinstitutioner i århus’ kommune. Disse kulturinstitutioner vil blive evalueret af Kunstrådet,som skal evaluere samtlige 21 institutioner i århus også i løbet af sæsonen 2002/03.

Disse samtidige evalueringer giver en oplagt mulighed for samarbejde og udveksling.

Sammen med min sparringspartner i Kunstrådet, Kirsten Dahl skal jeg udvikle en metode for evalueringen af børneområdets institutioner. Inspirationen vil vi, som Kunstrådet i øvrigt, hente i Jørgen Langsteds, Charlotte Rørdam Larsens og Karen Hannahs forskningsprojekt om udviklingen af en evalueringsmodel for teater,dans og musik.

Forskningsprojektet fungerer som et samarbejde med århus Kommune, der i kommunens regionale kulturaftale med Kulturministeriet har fået midler til at lave en evalueringsmodel. Dette skal blandt andet ses i lyset af et ønske om at finde en mere holdbar metode end tilfældet var ved de seneste evalueringer af kulturinstitutioner i 1998. Statens Musikråd og Statens Teaterråd fungerer som en slags medspillere i processen, da det er tanken at den endelig model også skal kunne bruges i den sammenhæng. Forskninsprojektet løber til august 2003 altså sideløbende med de konkrete evalueringer i århus Kommune. Langsted et al har imidlertid allerede en model i støbeskeen, som bygger på principperne Villen, Kunnen og Skullen, hvorved de prøver at gøre det muligt at tale om kunstnerisk kvalitet, både på en nuanceret og dybdeborende måde og en overordnet og mere generel måde.

I forhold til undervisningstilbudene og de øvrige projekter for børn, skal kvalitets-vurderingen ses i forhold til pædagogik, formidling, tilgængelighed, visioner og organisation samt opbygning af netværk og forankring.

Kunstrådet er et armslængdeorgan i århus Kommune, som rådgiver kommunen om fordeling af de fri kulturmidler og forestår evalueringer af de faste kulturinstitutioner. Rådet består af 7 personer, der repræsenterer de forskelli-ge kunstarter. Personerne er udpeget for en 4-årig periode af kulturmiljøet i århus og Fritids- og Kulturforvaltningen. Det første råd blev nedsat i 2001 i forbindelse med iværksættelse af en ny kulturel udviklingsplan "Vækstlag og Flagskibe".


Updated 30 August 2002 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.