Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Lise Hildebrandt-Eriksen
Projekt 1:

Læring af praksisviden om risiko og sikkerhed i industrielle produktionsgrupper.

Projektet er et feltarbejdsbaseret studie i sikkerhedslæring i industrielle produktionsgrupper. Studiet er udsprunget af et tværfagligt samarbejde på en arbejdsmedicinsk klinik, som arbejder med at udvikle modeller for forebyggelse af arbejdsrisici i industrien. Der er udført etnografiske feltstudier i perioden 2001-2002.

Formålet med studiet er at bibringe arbejdsmiljø praktikere viden om hvilke normer om risiko og sikkerhed, der dannes blandt industriarbejdere, og hvordan de dannes i den daglige situerede praksis. Der er formidlet delresultater i form af notater og præsentationer til de berørte virksomheder samt til interne og eksterne samarbejdspartnere på den arbejdsmedicinske klinik.

Projektet munder ud i to artikler: Én om antropologisk feltarbejde i arbejdsmiljøforskning og én om organisatoriske aspekter af sikkerhedslæring i industrien.

Projekt 2:

Supervision af tværfaglig personalegruppe i sundhedssektoren.

Supervision er givet i perioden maj 2002 - april 2003 til en gruppe bestående af sundhedsplejersker, tandplejer og jordemødre, der arbejder med et tværgående sundhedsprojekt i et indvandrertæt område i en kommune. Formålet med supervisionen er at iværksætte personalegruppens refleksion over metodeudvikling internt i gruppen med henblik på to aspekter: 1) projektorganisation og tværfaglig interaktion i personalegruppen, samt 2) kommunikation med brugerne af det sundhedstilbud som gives i projektet. Supervisionsmetoden tager udgangspunkt i teorier om organisatorisk læring og reflekterende professionel praksis. Supervisionen afrundes med en intern rapport til den kommunale sundhedsafdeling.Updated 22 May 2003 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.